b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201230_mikro_mikro.jpg

22 grudnia Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki podpisał umowę z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stworzenie kolejnej ekopracowni w gminie. Profesjonalna sala lekcyjna, wyposażona w pomoce dydaktyczne, ma powstać w Szkole Podstawowej w Rasach. Za pozyskane dofinansowanie w kwocie blisko 47 tys. zł zakupione zostaną: meble, sprzęt komputerowy, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne, mapy, mikroskopy itp. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca kwietnia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach czynny będzie w godzinach 7.00 -14.00.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

W sylwestra 31 grudnia Urząd Gminy w Drużbicach czynny będzie w godz. 7.30-14.00.

W ostatni dzień roku wpłat w kasie (wyłącznie gotówką) będzie można dokonywać

w godz. 7.45–9.45. Natomiast 28,29 oraz 30 grudnia kasa czynna jest tak, jak w okresie przedświątecznych, a więc w godz. 9.00-14.30.

Z kolei 2 stycznia 2021 r. zamknięty będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Za utrudnienia przepraszamy.

gallery1

Drewno, szyszki, tektura, korki, zużyte gazety, a nawet żarówki, eko–choinki zgłoszone na konkurs organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Drużbicach przerosły oczekiwania jurorów. Każda z 29 prac była wyjątkowa. Na fanpage'u biblioteki można obejrzeć film prezentujący eko–choinki.

Nagrody zwycięzcom 23 grudnia wręczyli: Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki, Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice Pani Sylwia Stelmach-Piątkowska oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Kinga Gral.

W kategorii I (dzieci do lat 10) I miejsce zajęła Nikola Kokocińska, II miejsce Jakub Głowa, a III - Magdalena Zadrożniak. W kategorii wiekowej 11-16 lat zwyciężyła Izabela Sujka, II miejsce zajął Maciej Susmęd, a III - Kacper Młodziejewski.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy ekologicznej, kultywowanie tradycji świątecznych, nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

 

Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201223_koniec_koniec.png

Warto się pospieszyć. Z końcem bieżącego roku upływają terminy naborów wniosków o wsparcie w trzech działaniach realizowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Chodzi o "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" - koniec naboru 30 grudnia, "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" - nabór trwa do 31 grudnia i "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" - wnioski można składać do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski o wsparcie "Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" mogą składać rolnicy, w których gospodarstwach łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi
co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach. Refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych
na realizację inwestycji (w przypadku młodego rolnika -
60 proc.). Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub
za pośrednictwem osoby upoważnionej we właściwym oddziale regionalnym lub biurze powiatowym ARiMR. Można to zrobić także drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy ePUAP) oraz
przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Dotyczy to więc właścicieli gospodarstw, których dotknęły: powódź, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna. Pomoc finansową mogą uzyskać rolnicy, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść, co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Szacowaniem strat zajmują się komisje powołana przez wojewodę. Natomiast w przypadku poniesienia strat w związku z afrykańskim pomorem świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej będących w posiadaniu rolnika. Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Wniosek o taką pomoc należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR (lub za pośrednictwem właściwego biura powiatowego) osobiście lub przez upoważnioną osobę, drogą elektroniczną lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Z kolei o pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
O dofinansowanie mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem, tzw. kodów PKD, obejmuje ponad 400 pozycji.
Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech i więcej - do 250 tys. zł. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności. W ramach tej operacji wnioski o pomoc złożyło do tej pory prawie 3100 rolników. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Jednocześnie informujemy, że 24 grudnia placówki ARiMR są nieczynne.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych
i oddziałach regionalnych Agencji.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201218_soltys_soltys.jpg

W czwartek 17 grudnia 2020 r. odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej w nowo utworzonym sołectwie Nowa Wieś. Decyzją mieszkańców, biorących udział w zebraniu, na sołtysa wybrano Panią Annę Kowalczyk; do rady sołeckiej powołano zaś: Panią Agnieszkę Włodarczyk, Magdalenę Mizerę oraz Pana Sebastiana Krawczykowskiego. Gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, siły i pomysłów do realizacji wielu przedsięwzięć na rzecz mieszkańców.

O powstaniu nowego sołectwa zdecydowali Radni Gminy Drużbice, podejmując stosowną uchwałę 13 października 2020 r. Na wniosek mieszkańców Nowej Wsi, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dokonano podziału sołectwa Rasy poprzez wyłączenie z niego Nowej Wsi i utworzenie sołectwa o tej samej nazwie. Po podziale w skład sołectwa Nowa Wieś wchodzi tylko jedna miejscowość – Nowa Wieś, w skład sołectwa Rasy zaś wieś Rasy oraz Kępa.