warcaby

Gminny Ludowy Klub Sportowy w Drużbicach wraz z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Łodzi - Urzędem Marszałkowski w Łodzi oraz Radą Powiatową Zrzeszenia LZS w Bełchatowie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Drużbice do wzięcia udziału w corocznych Wojewódzkich Mistrzostwach Zrzeszenia LZS w warcabach 64-polowych 22 maja 2021 roku. Odbędą się one w hali sportowej przy ZSP w Drużbicach od godz. 9:00 – 9:40 przyjazd uczestników (zgłoszenia) - godz. 9:50 odprawa techniczna i omówienie zasad - godz. 10:00 otwarcie, rozpoczęcie mistrzostw . Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału i spędzenie miłego czasu, organizator zapewnił olbrzymią ilość wyróżnień wg. poszczególnych kategorii:

za zajęcie I–III miejsca medale w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

dziewczyny / chłopcy kat. wiekowa do 10 lat

dziewczyny / chłopcy kat. wiekowa do 13 lat

dziewczyny / chłopcy kat. wiekowa od 14 do 16 lat

kobiety / mężczyźni kat. wiekowa od 17 do 20 lat

kobiety kat. wiekowa powyżej 20 lat

mężczyźni kat. wiekowa od 21 do 50 lat

mężczyźni kat. wiekowa powyżej 50 lat

za zajęcie I–III miejsca w punktacji drużynowej    (1 zawodniczka + 3 zawodników) – puchary.

UWAGI I ZALECENIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

(COVID-19)

Zawodniczki i zawodnicy, opiekunowie, obsługa mistrzostw, organizatorzy winni

posiadać we własnym zakresie maseczki ochronne, lub przyłbice, jednocześnie

informujemy, iż przed zawodami będzie mierzona temperatura, z kolei młodzież przed 18-

roku życia obowiązkowo musi posiadać oświadczenie zgody rodziców na zmierzenie

temperatury u swojego dziecka.

http://lodzkielzs.pl/wp-content/uploads/2021/05/Warcaby-64-polowe-1-3.pdf

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210516_rolnik_rolnik.jpg

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Warunkiem wypełnienia formularzy za pośrednictwem portalu eRolnik jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Zgodnie z art. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2160, z późn. zm.), przedsiębiorcy:

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń;

 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń;

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt;

 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego bydła lub cieląt;

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni;

 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni;

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec;

 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych jagniąt lub owiec;

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż;

 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług tj. rolników ryczałtowych;

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu;

 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu

 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług;

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych;

przy zakupie każdego z towarów od którego naliczane są wpłaty na fundusze promocji tj.:

 • świń żywych;

 • bydła i cieląt żywych;

 • koni żywych;

 • owiec żywych;

 • zbóż

 • owoców i warzyw;

 • drobiu żywego;

 • ryb

 • roślin oleistych;

są zobowiązani do naliczenia i pobrania od dostawcy (tj. od podmiotu, który zbywa na ich rzecz ww. towary). Wpłaty w wysokości 0,1 % wartości netto nalicza się na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, natomiast w wysokości 0,2 % wartości netto  nalicza się w przypadku Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za ww. towary.

Naliczenie i pobranie wpłat na fundusze promocji powinno zostać potwierdzone w formie pisemnego oświadczenia zawierającego przynajmniej:

 • nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,

 • określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,

 • kwotę pobrana z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru;

Wpłaty pobrane od dostawców w ww. terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wystawienia faktur za towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze promocji są odprowadzane przez zobowiązanych do tego przedsiębiorców po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału w którym dokonał naliczenia i pobrania od swoich dostawców.

Jednocześnie, przedsiębiorcy:

 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy wytwarzają owoce i warzywa,

 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych i morskich,

 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb,

samodzielnie naliczają wpłaty na poszczególne fundusze promocji na podstawie faktur za zbyte przez nich towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze. Kwota naliczona za towary zbyte w ramach kwartału powinna zostać odprowadzona na rachunek funduszu promocji po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na fundusze promocji wraz z wpłatą są zobowiązani do złożenia do Dyrektora Generalnego KOWR, za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego dla siedziby przedsiębiorcy deklaracji w której w szczególności określona zostanie:

 • wartość netto towaru;

 • kwota wpłat na fundusze promocji pobrana od dostawców;

 • kwota wpłat na fundusze naliczona do odprowadzenia.

Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji.

 

Więcej informacji: https://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wplaty-na-fundusze-promocji/wplaty-na-pozostale-fundusze-promocji

gallery1

9 maja 2021 roku w samo południe w Kościele pw. Św. Rocha w Drużbicach odbyła się uroczysta msza święta. Jej wyjątkowość spowodowana była ofiarowaniem, przez członków Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu pod przewodnictwem prof. Stanisława Mikołajczaka, obrazu pn. "Portet jezuity Kaspra Drużbickiego (1590 – 1662)". Obraz o wymiarach 70 x 53 cm, jest wersją autorską obrazu "Portret jezuity Kaspra Drużbickiego" z ok. połowy XVII wieku nieznanego autora z kościoła parafialnego p.w. Trójcy Św. w Stęszewie koło Poznania. Interpretacja z 2021 roku autorstwa Aleksandra Gacy zawisła na ścianach kościoła i podczas mszy świętej została poświęcona przez proboszcza parafii, księdza kanonika Pawła Sudowskiego. Słów podziekowań dla pomysłodawców i darczyńców obrazu nie było końca. Życzenia pomyślności wraz z upominkiem od prafian parafii św. Rocha w Drużbicach otrzymał prof. Stanisław Mikołajczak. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki, który opowiedział po krótce historię wykształconego jezuity z Drużbic. "Chciałbym serdecznie podziękować księdzu proboszczowi, panu profesorowi oraz autorowi obrazu, za to, że po wielu latach nie tylko podobizna Kaspra Drużbickiego, ale i jego obecność wróciła do naszej parafii drużbickiej. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda się, przy udziale Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu, zbudować taki pomnik wdzięczności tutaj, w Drużbicach, aby upamiętnić historię naszej parafii, naszej gminy, abyśmy pamiętali o tak zacnych osobach jak Kasper Drużbicki, które tworzyły naszą historię. "- zakończył swoje wystąpienie Pan Tomasz Głowacki. Kolejno głos zabrał prof. Stanisław Mikołajczak, który opowiedział
o działalności jaką prowadzi stowarzyszenie Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczości w Poznaniu, a także wspomniał o tym jak ważny jest katolicyzm dla historii Polski. Autor obrazu Pan Aleksander Gaca, serdecznie podziękował za zaproszenie i możliwość bycia częścią tego wspaniałego projektu. Po zakończonej uroczystej mszy świętej, jej uczestnicy poświęcili chwilę na zadumę oraz bliższą obserwację "Portretu jezuity Kaspra Drużbickiego", który od niedzieli zdobi wnętrze Kościoła pw. Św. Rocha w Drużbicach.

 

Kim był Kasper Drużbicki?

Kasper Drużbicki herbu Nałęcz, urodzony 6 stycznia 1590 roku w Drużbicach, gdzie wychowywał się do 19 roku życia. W sierpniu 1609 roku wstąpił do zakonu jezuitów w Krakowie, a dwanaście lat później przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie. Był nie tyko duchownym katolickim, ale także rektorem szkół, pisarzem, mistykiem, a także autorem pism o tematyce ascetyczno-mistycznej. Kasper Drużbicki zainicjował Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, przez co uznawany jest za prekursora kultu Serca Chrystusa w Europie na długo przez objawieniami św. Małgorzaty Marii. Zmarł 2 kwietnia 1662 w Poznaniu mając 72 lata.

quest

Województwo Łódzkie oraz Szpital Kopernika w Łodzi zaprasza mieszkańców województwa do wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach i badaniach lekarskich w ramach akcji profilaktyki onkologicznej.

W soboty 22 maja, 29 maja oraz 12 czerwca w godz. 9:00-14:00 na terenie Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej (ul. Paderewskiego 4) lekarze onkolodzy będą udzielać bezpłatnych porad z zakresu:

 • chorób piersi
 • chorób jelita grubego
 • chorób nowotworowych żołądka
 • nowotworów skóry (wraz z badaniem znamion skórnych)
 • ginekologii onkologicznej (wraz z badaniem cytologicznym)
 • zdrowego żywienia

Panie w wieku 50+ zapraszamy na bezpłatną mammografię.

W razie konieczności, uczestnicy akcji otrzymają w czasie konsultacji skierowania na dalsze badania.

Zapisy i szczegółowe informacje 14 maja w godzinach 9:00-14:00 pod numerem 42 689 57 57

lub mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zachęcamy mieszkańców województwa, by nie obawiali się i nie odkładali badań i konsultacji onkologicznych.

Zapraszamy!!!

quest

Trwa XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022. Celem przedsięwzięcia realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast do 20 tys. mieszkańców pokonanie trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów oraz założenie, że perspektywa uzyskania takiego wsparcia będzie motywacją dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej FEP www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja on – line będzie uruchomiona od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., natomiast dokumentację w wersji papierowej należy dostarczyć do KOWR OT Łódź, ulica Północna 27/29.

Poniżej do pobrania Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów oraz Klauzula informacyjna.

Klauzula informacyjna - Stypendia pomostowe

Regulamin - Stypendia Pomostowe

siec

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach ma przyjemność poinformować, że przystąpiła
do realizacji projektu „Sieć na kulturę w podregionie piotrkowskim” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej”.

Sam projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą

w Warszawie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych zarówno pracowników, jak również dzieci i młodzieży biorących w nim udział. Głównym celem projektów „Sieć na kulturę” jest:

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury(GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych .

Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży prowadzenie atrakcyjnych
i perspektywicznych zajęć.

W związku z tym poszukujemy chętne dzieci/młodzież do wzięcia udziału w takim szkoleniu w trybie on-line na platformie TEAMS.

Dzieci w wieku 10-14 lat, czekamy na zgłoszenia do 17.05.2021roku.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. Tel. 44632-30-21. Liczba miejsc ograniczona!!!

A także w naszej placówce.

Dzięki udziałowi w projekcie nasze dzieci i młodzież nabędą praktyczne umiejętności
z wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych. Zapraszamy chętnych do zapisu!

quest

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, że z powodu epidemii realizacja projektu "Droga do Sukcesu" została przedłużona do 31.10.2021r.
W okresie od 10.05.2021r. do 19.05.2021r.  w Świetlicy Wiejskiej Drużbice Kol. 73 w ramach projektu odbywa się szkolenie kursu komputerowego. Harmonogram wsparcia w załączeniu.

Harmonogram