Wójt Gminy Drużbice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Drużbice na rok 2022 .

Wnioski można składać w terminie

od 1 lutego do 25 lutego 2022 r.

Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Drużbice.

Finansowaniem objęty będzie następujący zakres prac: załadunek azbestu w ilości odpowiadającej zadeklarowanej we wniosku (przy czym odpady winny być ułożone na paletach
i właściwie zabezpieczone folią), transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwiania na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dofinansowanie nie obejmuje:

  1. Zwrotu kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, jeżeli właściciel odpadu we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi odbiór, transport i utylizację odpadów.
  2. Kosztów poniesionych na demontaż (rozbiórkę) oraz zapakowanie wyrobów zawierających azbest.
  3. Kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Osoby zainteresowane zrealizowaniem tego typu zadania proszone są o złożenie do dnia 25 lutego 2022 r. stosownego wniosku

w Urzędzie Gminy Drużbice, 97-403 Drużbice 77A.

Wniosek można pobrać w Urzędzie lub na stronie www.druzbice.pl (Formularze do pobrania → Gospodarka odpadami)

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi złożone wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. 44/631 10 79 wew. 20

 

gallery1

11 stycznia 2022 roku w Piotrkowie Trybunalskim zostało podpisane porozumienie międzygminne powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski – Bełchatów.  MOF Piotrków Trybunalski - Bełchatów - Radomsko to obszar obejmujący 25 gmin z powiatu piotrkowskiego, radomszczańskiego i bełchatowskiego.

- Podpisanie porozumienia, to wielka szansa dla Gminy Drużbice na dofinansowanie inwestycji, które podniosą poziom życia mieszkańców naszej gminy oraz naszych sąsiadów – mówi Tomasz Głowacki

MOF który tworzy m. in. Gmina Drużbice jest jednym z czterech na terenie województwa łódzkiego. Dzięki podpisaniu porozumienia powołującego Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jednostki samorządu terytorialnego będą miały szansę otrzymać wsparcie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Szanowni Państwo !!

Wójt Gminy Drużbice informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Jednostka Samorządu Terytorialnego ma ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drużbice, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o dokonanie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji wprowadzane są w oparciu o zgłoszenie przedłożone przez właściciela lub użytkownika nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków i obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie gminnej ewidencji.

Druki oświadczenia można otrzymać w tutejszym urzędzie – Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub pobrać ze strony Urzędu Gminy (www.druzbice.pl → Formularze do pobraniaNieczystości ciekłe). Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć w terminie do 28 lutego 2022 r.

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi. W świetle przepisów przywołanej wyżej ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni wykonują wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydane przez właściwego wójta (wykaz dostępny na stronie UG), a każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.

Każdorazowa zmiana właściciela nieruchomości oraz zamiana zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni na inny system gromadzenia nieczystości płynnych wymaga złożenia nowego oświadczenia.