Odbiór odapadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy DRUŻBICE

Wójt Gminy Drużbice uprzejmie informuję, że w dniach 15-17.10.2018 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Drużbice odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu

Podmiot odbierający zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Drużbice:

"Eko-Region" Sp. z o.o.
z/s w Bełchatowie
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drużbice jest:

"Eko-Region" Sp. z o.o.
z/s w Bełchatowie
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

Gmina Drużbice zgodnie z Uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego przyjmującą Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023 - 2028 wraz z załącznikami tj. Planem Inwestycyjnym, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego oraz Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 wraz z uzasadnieniem, należy do Regionu II gospodarki odpadami komunalnymi.

Pełna treść informacji

Osiągnięte przez gminę Drużbice poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w poszczególnych latach.

Pełna treść informacji

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy Drużbice do godz. 15:00 następnego dnia roboczego po terminie odbioru odpadów wynikającym z harmonogramu, w jeden z następujących sposobów: