gallery1

11 stycznia 2022 roku w Piotrkowie Trybunalskim zostało podpisane porozumienie międzygminne powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski – Bełchatów.  MOF Piotrków Trybunalski - Bełchatów - Radomsko to obszar obejmujący 25 gmin z powiatu piotrkowskiego, radomszczańskiego i bełchatowskiego.

- Podpisanie porozumienia, to wielka szansa dla Gminy Drużbice na dofinansowanie inwestycji, które podniosą poziom życia mieszkańców naszej gminy oraz naszych sąsiadów – mówi Tomasz Głowacki

MOF który tworzy m. in. Gmina Drużbice jest jednym z czterech na terenie województwa łódzkiego. Dzięki podpisaniu porozumienia powołującego Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jednostki samorządu terytorialnego będą miały szansę otrzymać wsparcie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Szanowni Państwo !!

Wójt Gminy Drużbice informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Jednostka Samorządu Terytorialnego ma ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drużbice, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o dokonanie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji wprowadzane są w oparciu o zgłoszenie przedłożone przez właściciela lub użytkownika nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków i obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie gminnej ewidencji.

Druki oświadczenia można otrzymać w tutejszym urzędzie – Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub pobrać ze strony Urzędu Gminy (www.druzbice.pl → Formularze do pobraniaNieczystości ciekłe). Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć w terminie do 28 lutego 2022 r.

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi. W świetle przepisów przywołanej wyżej ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni wykonują wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydane przez właściwego wójta (wykaz dostępny na stronie UG), a każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.

Każdorazowa zmiana właściciela nieruchomości oraz zamiana zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni na inny system gromadzenia nieczystości płynnych wymaga złożenia nowego oświadczenia.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2021 r.(SYLWESTER) Urząd Gminy w Drużbicach czynny jest w godzinach 7:30 - 14.00.

gallery1

13 grudnia 2021 roku na terenie Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie miało miejsce uroczyste przekazanie nowego radiowozu, który będzie wykorzystywany przez policjantów drużbickiego Posterunku Policji. Zaraz po złożeniu meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji insp. Grzegorzowi Czubakowskiego przez Komendanta Komisariatu Policji w Zelowie podinsp. Arkadiusza Stawiarskiego, Wójt Gminy Drużbice w towarzystwie Radnych przekazał klucze do nowego radiowozu na ręce kierownika Posterunku Policji w Drużbicach asp. sztab. Grzegorza Warcholińskiego.

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego oraz Radnych Rady Gminy zakup samochodu wartego blisko 130 000 zł, został w połowie sfinansowany z budżetu gminy. Pozostała kwota pochodzi z Komendy Głównej Policji w ramach dostaw centralnych.

Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie insp. Grzegorz Czubakowski wraz z komendantem Komisariatu Policji w Zelowie podinsp. Arkadiuszem Stawiarskim oraz kierownikiem Komisariatu Policji w Drużbicach asp. sztab. Grzegorzem Warcholińskim serdecznie podziękowali za pomoc oraz zaangażowanie władz Gminy w Drużbice w zakup nowego radiowozu zapewniając, że nowy nabytek usprawni ich pracę i przysłuży się dla mieszkańców Gminy Drużbice.

Więcej informacji na stronie Powiatowej Komendy Policji w Bełchatowie: http://www.belchatow.policja.gov.pl/ebe/informacje/67096,Nowa-KIA-SPORTAGE-dla-posterunku-w-Druzbicach.html