b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210117_czat_czat.jpg

 O możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy w #Łódzkie porozmawiaj na czacie z Kamilem Jeziorskim - dyrektorem Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

 

KIEDY: poniedziałek, 18 stycznia  12:00 – 14:00

GDZIE: wejdź na   www.biznes.lodzkie.pl, kliknij ikonę czatu w prawy dolnym rogu strony i zadaj pytanie lub zapytaj bezpośrednio na naszym facebooku Łódzkie dla biznesu przez „Wyślij wiadomość”.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210117_szczepienie_szczepienie.jpg

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw COVID-19 od 15 stycznia seniorzy powyżej 80. roku życia będą mogli zarejestrować się na szczepienia na konkretny termin. Zaraz potem, bo od 22 stycznia, będą mogły zrobić to osoby, które skończyły 70 lat.   

Osoby od 18. roku życia,  będą mogły zgłosić chęć zaszczepienia się poprzez krótki formularz online. Dzięki temu otrzymają informacje, gdy ruszy rejestracja na konkretny termin dla konkretnych grup wiekowych lub zawodowych.

Istnieją 3 możliwości zapisu na szczepienie. Rejestracja odbywa się poprzez:

 -       darmową, całodobową infolinię989 do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer przyjdzie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie,

-       kontakt z wybranym punktem szczepień na swoim terenie,

- rejestrację online na www.pacjent.gov.pl (do e-Rejestracji na stronie www.pacjent.gov.pl konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego). Zaraz po dokonaniu rezerwacji, przyjdzie powiadomienie SMS, kolejne przypomnienie o szczepieniu przyjdzie dzień przed planowanym terminem.

Ważne! Zgłoszenie to nie to samo, co rejestracja. Rejestracja na konkretny termin będzie możliwa po tym, jak ruszą szczepienia dla Twojej grupy wiekowej lub zawodowej.

 

Gmina Drużbice zapewni bezpłatny transport do punktu szczepień dla:

- osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności           w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

- osób mających trudności z dotarciem na miejsce wykonania szczepienia we własnym zakresie lub  w przypadku znacznego oddalenia punktu od miejsca zamieszkania.

Potrzebę zapewnienia transportu należy zgłaszać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu szczepienia do Urzędu Gminy Drużbice, tel.  (44) 631-10-78 wew. 21 (sekretariat).

 

Szczepienia powinny rozpocząć się 25 stycznia, jednak uzależnione jest to od terminów dostawy szczepionek do zgłoszonego na terenie Gminy Drużbice punktu. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym. Informacje o tym pojawiać będą się sukcesywnie.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210117_plus_plus.jpg

Zgodnie z uchwałą nr 1268/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus”.

Zgłoszenie należy sporządzić na  druku, który określa załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 
do dnia 1 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Składane zgłoszenia powinny dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.

Kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Zasady naboru „Sołectwo na plus” zostały opisane w Regulaminie naboru „Sołectwo na plus”, przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1267/20 z dnia 29 grudnia 2020 r., zwanym dalej Regulaminem.

Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus) skąd można również pobrać dokumenty dotyczące naboru.

ZGŁOSZENIE DO NABORU „SOŁECTWO NA PLUS”

Regulamin naboru „Sołectwo na plus”

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210113_dobroczynca_dobroczynca.jpg

W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem. Warto, aby dowiedziała się o nich cała Polska. Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, mogą zgłaszać się firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne. Wnioski można składać od 11 stycznia do 8 lutego na stronie dobroczyncaroku.pl. Hasło tegorocznej edycji to Bohaterowie społecznego zaangażowania!

 

W kategoriach Rozwój lokalny, Edukacja, Ekologia, Sport, Zdrowie, Pomoc społeczna mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, działające na terenie Polski. Zgłoszenia mogą być przesłane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.

 

Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich Kapituła Konkursu wybierze laureatów.

 

Walka z Covid19” czyli bohaterowie społecznego zaangażowania

 

Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne mogą zgłaszać się same. W ciągu ostatniego roku powstało w firmach wiele programów, akcji i inicjatyw – od pomocy finansowej dla szpitali, poprzez sieci wzajemnej pomocy, po platformy ułatwiające dzielenie się wiedzą i kompetencjami. Dlatego Kapituła Konkursu po raz drugi nagrodzi zgłoszone inicjatywy w kategorii specjalnej. W zeszłym roku nagrody za działania w czasie pandemii otrzymały m.in. akcje „#Niezwalniajmy”, „Wzywamy posiłki”, „Eksperci pomagają” czy „Biznes szpitalom”.

 

Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii
w Polsce.
Fundatorem Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma EY.

 

Wnioski można składać do 8 lutego 2021 r.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200108_szczepionka_mapa2.jpg

Blisko 6 tys. punktów szczepień i przeszło 7,3 tys. zespołów szczepiących weźmie udział w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19. Oznacza to, że ponad 98,5% Polaków ma dostęp do punktu szczepień w najbliższej okolicy. W Łódzkiem punkt szczepień w swojej gminie lub mieście ma niemal każdy dorosły mieszkaniec regionu – 99,7%.

Wykaz punktów szczepień został opublikowany na rządowym portalu informacyjnym. Według danych z 5 stycznia br. w całej Polsce do szczepienia populacyjnego zgłosiło się i zostało potwierdzonych niemal 6 tys. punktów szczepień. Podaniem preparatu zajmie się ponad 7,3 tys. zespołów szczepiących. W Łódzkiem na dziś są 433 punkt szczepień, w tym 138 w samej Łodzi. W regionie szczepieniami będzie się zajmowało 516 zespołów szczepiących, w tym w Łodzi 158. Na liście punktów szczepień są to w znakomitej większości – niemal 90% - poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, czyli miejsca doskonale znane pacjentom.

Wykaz punktów szczepień jest na bieżąco aktualizowany. Zostanie uzupełniony o dane kontaktowe do każdego punktu. W połowie stycznia br. powstanie także specjalna, interaktywna mapa, dzięki której każdy znajdzie punkt szczepień w swojej okolicy.

 

Szczepienie przeciw COVID-19 jest bezpłatne. Każdy, kto zostanie zakwalifikowany do szczepienia przez lekarza i będzie zaszczepiony, otrzyma potwierdzenie przyjęcia pierwszej dawki preparatu, wraz z informacją o dacie podania drugiej dawki.

Wójt Gminy Drużbice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Drużbice na rok 2021.

Wnioski można składać w terminie

od 11 stycznia do 5 lutego 2021r.

 

Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Drużbice.

 

Finansowaniem objęty będzie następujący zakres prac: załadunek azbestu w ilości odpowiadającej zadeklarowanej we wniosku (przy czym odpady winny być ułożone na paletach
i właściwie zabezpieczone folią), transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwiania na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dofinansowanie nie obejmuje:

  1. Zwrotu kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, jeżeli właściciel odpadu we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi odbiór, transport i utylizację odpadów.
  2. Kosztów poniesionych na demontaż (rozbiórkę) oraz zapakowanie wyrobów zawierających azbest.
  3. Kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. 

Osoby zainteresowane zrealizowaniem tego typu zadania proszone są o złożenie do dnia 5 lutego 2021 r. stosownego wniosku

w Urzędzie Gminy Drużbice, 97-403 Drużbice 77A.

Wniosek można pobrać w Urzędzie (pok. nr 7) lub na stronie www.druzbice.pl

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi złożone wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice pok. nr 7 lub pod nr tel. 44/631 10 79 wew. 20