Wójt Gminy Drużbice, przypomina, iż wszyscy rolnicy posiadający użytki rolne na terenie Gminy Drużbice, mogą ubiegać się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto, hodowcom bydła przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 roku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w Urzędzie Gminy Drużbice w pokoju nr 4 (parter) w terminie od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. za okres od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.).

  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu miesiąca roku poprzedzającego rok składania wniosku. Dokument ten nie jest wymagany jeżeli został już złożony w pierwszym terminie .

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego są do pobrania w Urzędzie Gminy Drużbice oraz na stronie internetowej www.druzbice.pl. Edytowalny formularz ww. wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Limity obowiązujące w 2020 r., stanowią sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Maksymalna ilość oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej na 1 ha upraw rolnych w 2020 r. wynosi 100 litrów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego nie ulega zmianie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

gallery1

Zakończyły się prace związane z modernizacją drogi w miejscowości Józefów. Na niemalże kilometrowym odcinku jezdni uzupełniono istniejące ubytki, wzmocniono nawierzchnię i utrwalono ją emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200708_prawna_prawna.png

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200707_grant_grant.jpg

10 tys. zł na rozbudowę placu zabaw w miejscowości Stoki - to dotacja, którą Gmina Drużbice otrzymała z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach tzw. grantów sołeckich.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200707_angielski_angielski.jpg

Łukaszuk Andrzej Proword realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowe umiejętności językowe – oknem na świat!

gallery1

30 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych sesji rady gminy – sesja absolutoryjna. Od 2019 r. połączona jest ona z debatą nad Raportem o stanie gminy i udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

WARSZTATY KULINARNE W RAMACH POPŻ

 

Wójt Gminy Drużbice serdecznie zaprasza osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 do udziału w warsztatach kulinarnych, które odbędą się

 

15 lipca 2020r. w świetlicy wiejskiej w Drużbicach

w godz. 10.30- 12.00 (I grupa) oraz 12.00-13.30 (II grupa)

 

Warsztaty kulinarne dedykowane są każdej osobie, która korzysta z pomocy w postaci paczki żywnościowej. Uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat, w jaki sposób czytać etykiety spożywcze, by nie zostać oszukanym przez producentów żywności oraz mieć świadomość składu danego produktu spożywczego. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanego kierunkowo edukatora.

Zgodnie z obowiązujacymi zasadami, podczas warsztatów konieczne jest zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przed wejściem oraz zachowanie bezpiecznej odległości między osobami, nie mniejszej niż 1,5 m.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach kulinarnych lub uzyskaniem dodatkowych informacji zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, pokój nr 6, tel. 44 631 10 13

Wójt Gminy Drużbice zaprasza osoby zakwalifikowane

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019

po odbiór paczek żywnościowych.

 

Paczki będą wydawane w Świetlicy Wiejskiej we Wdowinie:

 

10 lipca 2020 r. w godzinach 9.30 – 16.30

13 lipca 2020 r. w godzinach 12.00 – 20.00

14 lipca 2020 r. w godzinach 9.30 – 16.30

 

Jednocześnie informuję, że nadal istnieje możliwość zakwalifikowania do Programu i otrzymania skierowania do odbioru żywności.

Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny mieszkające na terenie Gminy Drużbice znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa oraz w szczególności: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 402 zł - w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 056 zł - na osobę w rodzinie.

Aby otrzymać skierowanie należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, tel. 44 631 10 13.

Uwaga!

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid-19, podczas odbioru żywności konieczne jest:

- zakrywanie ust i nosa,

- dezynfekcja rąk przed wejściem lub posiadanie rękawiczek ochronnych,

- zachowanie bezpiecznej odległości między osobami,

nie mniejszej niż 1,5 m,

- powstrzymaniu się od osobistego odbioru paczki, jeżeli występują objawy gorączki, kaszlu, przeziębienia.

Oryginał kurendy do pobrania