Wójt Gminy Drużbice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Teresin stanowiącej własność Gminy Drużbice.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące oddania do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Drużbice można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice – Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Link do Zarządzenia: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywDruzbicach/document/936503/Zarzadzenie-120_17_2023

Wójt Gminy Drużbice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drużbicach został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowości Kazimierzów, dz. nr ewid. 113/1 o pow. 1,2336 ha; dz. nr ewid. 113/2
o pow. 1,3674 ha; dz. nr ewid. 192/1 o pow. 0,8312 ha. Łączna powierzchnia do wydzierżawienia 3,4322 ha.

UWAGA! Włóknina używana do przykrywania ziemniaków i warzyw nie jest brana  pod uwagę w tym programie.  Nabór wniosków będzie trwał  do 28.02.2023r.

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Drużbicach.  Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie pokój nr 7 oraz ze strony internetowej www.druzbice.pl

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Drużbice dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą  do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Drużbice.

Wniosek