b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230924_wybory_wybory.jpg

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Wójt Gminy Drużbice informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Bezpłatny transport przysługuje:
- z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest wyborca,
- z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania,
- z lokalu wyborczego do miejsca, w którym wyborca rozpoczął podróż – tzw. „transport powrotny”.
Wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Drużbicach: do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 15:30
• ustnie – tel. 44 631 10 79 wew. 27;
• pisemnie – Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 77a, 97-403 Drużbice,
• w formie elektronicznej  na  adres skrytki EPUAP: /95h9r8jtr3/SkrytkaESP

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż do 13 października. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 11 października br.), każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Zgłoszenie skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego