gallery1

Wczoraj w Sali Sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odbyło się zebranie założycielskie Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”, w którym uczestniczył Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki. Dzięki powstałemu Stowarzyszeniu Gmina Drużbice oraz 39 innych gmin, powiatów, miast i miasteczek z Województwa Łódzkiego będą mogły liczyć na dodatkową pomoc w likwidowaniu skutków wszelkich klęsk żywiołowych, które dotykają mieszkańców województwa łódzkiego.

Fotografie zamieszczone dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220323_cp_cp.png

Wójt Gminy Drużbice serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące założeń programu „Czyste Powietrze”,
które odbędzie się 29 marca 2022r. (wtorek)
o godzinie 1600
 w Sali OSP w Drużbicach.

Podczas spotkania omówione zostaną rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowane, jak również sposób składania wniosków oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Drużbice

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /-/ Tomasz Głowacki

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220323_ukraina_ukraina2.png

Informujemy, że podmioty, w szczególności osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022. poz. 583) za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

  • Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.
  • Wysokość świadczenia przysługuje w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
  • Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.
  • Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy w złożonym wniosku podano nieprawdę.

Gdzie i jak złożyć wniosek:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Drużbice 20
  • Elektronicznie za pomocą e-PUAP. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
  • Korespondencyjnie na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Drużbice 20

97-403 Drużbice

Wzór wniosku

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000060801.pdf

Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Klauzula informacyjna

 

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220321_ukraina2_pomagam.png

Na polecenie Wojewody Łódzkiego, Urząd Gminy w Drużbicach organizuje miejsce tymczasowego pobytu dla 30 osób, które mogą zostać skierowane do naszej gminy przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W związku z dynamiczną sytuacją na wschodniej granicy naszego kraju oraz wielkim uznaniem dla mieszkańców Gminy Drużbice, którzy już okazali wielkie serce dla obywateli Ukrainy zwracamy się z prośbą o udział w zbiórce!

Zbieramy przede wszystkim:

- nowe koce, pościele, prześcieradła, ręczniki;

- kosmetyki i środki higieny osobistej;

Wszystkie artykuły prosimy przekazywać do Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77a w godzinach pracy lub do Gminnego Punktu Zbiórki w świetlicy przy OSP Wadlew – po uprzednim kontakcie telefonicznym z Koordynatorem pod  nr tel. 785 180 531 lub 667 626 420.

gallery1

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, który przypada 11 marca, Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki zaprosił sołtyski i sołtysów z terenu gminy na spotkanie.

W spotkaniu, które odbyło się 17 marca br., udział wzięli również Zastępca Wójta Pani Dorota Augustyniak, Sekretarz Gminy Drużbice Pani Julita Szmigielska, Skarbnik Gminy Drużbice Pani Grażyna Niemczyk oraz Radni Rady Gminy Drużbice. Na początku spotkania Wójt Gminy Drużbice złożył wszystkim sołtysom serdeczne życzenia i podziękował za ogromne zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnych społeczności. Po słowach uznania sołtysi z terenu gminy Drużbice otrzymali upominki i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa).

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru PESEL.

Pomoc przysługuje w wysokości 300 zł na osobę jednorazowo. Pomoc przeznaczona jest: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20 pokój. Nr 6.

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Jeśli wnioskodawca poda dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbiacach poinformuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w kasie Urzędu Gminy w Drużbiacach.

W załączniku wniosek wraz z kauzulą informacyjną:

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA

KLAUZULA INFORMACYJNA