b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20221130_solectwo_brzezie.jpg

14 lipca br. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki podpisał umowę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Jednym z projektów objętych dofinansowaniem było zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu placu rekreacyjnego poprzez zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” dla sołectwa Brzezie. W ramach zadania zakupiono kontener pełniący funkcję świetlicy wiejskiej.

Dzięki realizacji zadania zagospodarowana została przestrzeń publiczna, co wpłynęło bezpośrednio na poprawę bytu mieszkańców, a także wizerunku miejscowości. Z uwagi na fakt, iż na terenie Sołectwa nie było świetlicy wiejskiej ani żadnego innego obiektu, który mógłby taką funkcję pełnić, zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup kontenera okazało się zasadne, w celu zwiększenia integracji mieszkańców. Dzięki projektowi poprawie uległa jakość spędzania wolnego czasu oraz zaspokojono potrzeby społeczne mieszkańców.

 

Całkowity koszt zadania: 28 550,00 zł

Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego wyniosła 12 000,00 zł.

gallery1

Jak co roku w dniu 11 Listopada w Gminie Drużbice odbyły się uroczystości z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed mszą świętą delegacja w składzie : Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki, Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice Sylwia Stelmach - Piątkowska oraz Radny Gminy Drużbice Marcin Okruszek, złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym katastrofę samolotu "Łoś" w m. Patok. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p.w. Św. Rocha, której przewodniczył ks. Proboszcz Paweł Sudowski. Eucharystię koncelebrowali ks. Łukasz Szmit z parafii Św. Ignacego Loyoli w Suchcicach oraz Ks. Adam Stańdo wojewódzki kapelan strażaków, a także proboszcz parafii p.w. Św. Wojciecha w Krzepczowie. Po mszy świętej uczestnicy udali się na cmentarz parafialny w Drużbicach, gdzie ks. Proboszcz Paweł Sudowski poświęcił odrestaurowany Pomnik Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach o wolność ojczyzny, a Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Drużbice Sylwią Stelmach-Piątkowską i Radnymi Gminy złożyli kwiaty na mogile. Następnie w uroczystym pochodzie, przy dźwiękach Orkiestry Dętej Suchcice i Okolice, uczestnicy wydarzenia prowadzeni przez poczty sztandarowe OSP, przeszli na Gminną Halę Sportową. Po uroczystym powitaniu zebranych gości przez Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego mogliśmy wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Ludowego Ale Babki, a także uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Drużbice. Po występach goście mogli spróbować wyśmienitych potraw z gęsiny oraz rogali świętomarcińskich przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z: Ras, Podstoły, Suchcic, Wadlewa, Stefanowa, Chynowa i Zwierzyńca oraz przez Stowarzyszanie Wsi Hucisko i okolice.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20221108_wegiel_wegiel.jpg

Szanowni Mieszkańcy!!!

         Gmina Drużbice przystąpiła do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r., poz. 2236), która weszła w życie dnia 3 listopada 2022 r.  Cena węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 2000 zł brutto za tonę.

Do zakupu węgla kamiennego po w/w cenie uprawniona jest osoba fizyczna, która otrzymała dodatek węglowy, bądź spełnia warunki uprawniające do jego otrzymania.

Ilość węgla kamiennego możliwa do zakupu po cenie preferencyjnej wynosi: 1,5 t do dnia 31.12.2022 r. oraz 1,5 t od dnia 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r .

Zakup następować będzie na podstawie wniosku, którego wzór umieszczony jest na stronie internetowej Gminy Drużbice www.druzbice.pl oraz w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Urzędu  Gminy zlokalizowanym pod adresem Drużbice 77a.   Wniosek składa się w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta bądź przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (zaopatrzony podpisem elektronicznym, potwierdzony profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

Wzór wniosku

Zgodnie z ustawą z dnia 20 września 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), podmioty wrażliwe wykorzystujące niektóre źródła ciepła, mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku.

Dla kogo dodatek?

Uprawnionymi podmiotami są m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, noclegownie, przychodnie, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, jednostki wspierania rodziny, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy) oraz podmioty o których mowa w art. 26 ust. 1-1b, 1d ww. ustawy.

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym:                                                               

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku  z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności statutowej,

2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ile wynosi dodatek dla podmiotów wrażliwych?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadza się na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2019, 2020 i 2021 (wybrane dwa lata). Wysokość dodatku oblicza się zgodnie ze wzorem podanym w art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Do wniosku załącza się dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wysokości dodatku oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotu wrażliwego.

Do kiedy należy składać wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w wersji elektronicznej lub papierowej. W przypadku wniosku w wersji papierowej, wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77a, 97-403 Drużbice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Drużbicach.

Wzór wniosku, instruktaż jak wypełnić wniosek, klauzula RODO i arkusz kalkulacyjny do obliczania dodatku znajdują się poniżej.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Arkusz do obliczania dodatku dla_podmiotu wrażliwego wersja edytowalna

Klauzula informacyjna dotycząca dodatku dla podmiotów wrażliwych

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20221026_wegiel_wegiel.jpg

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez mieszkańców gminy w sprawie sprzedaży węgla przez samorząd informujemy, że Gmina Drużbice zadeklarowała chęć udziału przystąpienia do tego programu.

Ustawa regulująca sprzedaż węgla przez gminy jest w trakcie procedowania. Po wprowadzeniu ustawy konieczne będzie złożenie wniosków o zakup węgla.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Wójt Gminy podejmie stosowne kroki w celu usprawnienia dostaw węgla dla gospodarstw domowych.

O szczegółach będziemy Państwa informować po wejściu w życie ww. ustawy i opublikowaniu wzoru wniosku o zakup węgla na preferencyjnych zasadach.