b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201223_koniec_koniec.png

Warto się pospieszyć. Z końcem bieżącego roku upływają terminy naborów wniosków o wsparcie w trzech działaniach realizowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Chodzi o "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" - koniec naboru 30 grudnia, "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" - nabór trwa do 31 grudnia i "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" - wnioski można składać do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski o wsparcie "Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" mogą składać rolnicy, w których gospodarstwach łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi
co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach. Refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych
na realizację inwestycji (w przypadku młodego rolnika -
60 proc.). Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub
za pośrednictwem osoby upoważnionej we właściwym oddziale regionalnym lub biurze powiatowym ARiMR. Można to zrobić także drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy ePUAP) oraz
przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Dotyczy to więc właścicieli gospodarstw, których dotknęły: powódź, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna. Pomoc finansową mogą uzyskać rolnicy, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść, co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Szacowaniem strat zajmują się komisje powołana przez wojewodę. Natomiast w przypadku poniesienia strat w związku z afrykańskim pomorem świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej będących w posiadaniu rolnika. Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Wniosek o taką pomoc należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR (lub za pośrednictwem właściwego biura powiatowego) osobiście lub przez upoważnioną osobę, drogą elektroniczną lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Z kolei o pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
O dofinansowanie mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem, tzw. kodów PKD, obejmuje ponad 400 pozycji.
Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech i więcej - do 250 tys. zł. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności. W ramach tej operacji wnioski o pomoc złożyło do tej pory prawie 3100 rolników. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Jednocześnie informujemy, że 24 grudnia placówki ARiMR są nieczynne.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych
i oddziałach regionalnych Agencji.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201218_soltys_soltys.jpg

W czwartek 17 grudnia 2020 r. odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej w nowo utworzonym sołectwie Nowa Wieś. Decyzją mieszkańców, biorących udział w zebraniu, na sołtysa wybrano Panią Annę Kowalczyk; do rady sołeckiej powołano zaś: Panią Agnieszkę Włodarczyk, Magdalenę Mizerę oraz Pana Sebastiana Krawczykowskiego. Gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, siły i pomysłów do realizacji wielu przedsięwzięć na rzecz mieszkańców.

O powstaniu nowego sołectwa zdecydowali Radni Gminy Drużbice, podejmując stosowną uchwałę 13 października 2020 r. Na wniosek mieszkańców Nowej Wsi, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dokonano podziału sołectwa Rasy poprzez wyłączenie z niego Nowej Wsi i utworzenie sołectwa o tej samej nazwie. Po podziale w skład sołectwa Nowa Wieś wchodzi tylko jedna miejscowość – Nowa Wieś, w skład sołectwa Rasy zaś wieś Rasy oraz Kępa.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201218_przemoc_przemoc.jpg

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice!

 

Przemoc w rodzinie to problem, który pojawia się nie tylko w doniesieniach medialnych. Dotyka on bowiem również wielu mieszkańców naszej Gminy. Za suchą liczbą prowadzonych w bieżącym roku przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Drużbicach 18 procedur Niebieska Karta kryją się łzy, siniaki, ból, strach, cierpienie i wiele innych negatywnych konsekwencji. Osoba długotrwale doznająca przemocy przestaje wierzyć, że zmiana jej sytuacji jest możliwa. Staje się bezradna i bierna. Często tkwi w krzywdzącej relacji ze sprawcą, niezdolna do podjęcia jakiegokolwiek działania, by uwolnić się od przemocy. Zdajmy sobie również sprawę, jak destrukcyjnie wpływa na rozwój psychofizyczny dzieci wychowywanie się w rodzinie, gdzie jeden rodzic stosuje przemoc wobec drugiego lub przemoc stosowana jest wobec dziecka. Dzieci uczą się od nas rodziców jaki jest ten świat. Jeśli doświadczają przemocy domowej uczą się, że przemoc w relacjach międzyludzkich jest normalna, naturalna. Czy chcielibyśmy, aby nasze dzieci w przyszłości doznawały przemocy lub stały się jej sprawcami? Z pewnością nie!

Nasza Gmina przystąpiła do kampanii „Reaguj na przemoc”. Wraz z Biuletynem Gminnym trafiają właśnie do Państwa rąk materiały informacyjne adresowane zarówno do sprawców przemocy, osób doznających przemocy jak i świadków przemocy. Dowiadujemy się z nich przede wszystkim, że zatrzymanie przemocy w rodzinie jest możliwe, oraz że zmiana zależy od naszej decyzji. Czy ujawnimy przemoc? Czy też będziemy nadal milczeć?

Nie bądźmy obojętni na ludzką krzywdę. Reagujmy na przemoc!

 

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Drużbice

Tomasz Głowacki

gallery1

Place zabaw to ważne inwestycje służące promowaniu aktywnego i bezpiecznego wypoczynku najmłodszych. Dlatego co roku Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki stara się, by w sołectwach realizować takie inwestycje lub doposażać istniejące obiekty. Jeszcze w końcówce roku 2020 w Bukowiu Dolny, Rawiczu i Zwierzyńcu zamontowano nowe urządzenia zabawowe dla dzieci. Pieniądze na zakup sprzętów i małej architektury w kwocie 50 tys. zł pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a z budżetu gminy przeznaczono na ten cel ponad 10 tys. zł.

gallery1

Parafialny zespół Caritas w Drużbicach zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe do udziału w świątecznej akcji organizacji pod hasłem „List w butelce”. Listy mogą być napisane odręcznie lub też na komputerze, a wysyłane będą tradycyjną pocztą do mieszkańców Domu Seniora Poddębina w Tuszynie, który jest zamknięty dla osób z zewnątrz. Ponieważ seniorzy spędzą ten wyjątkowy czas świąt bez osób najbliższych, każdy z nas poprzez słowa wsparcia może dodać im otuchy i przesłać życzenia. Mamy nadzieję, że w ten sposób wspólnie pomożemy im przetrwać ten szczególny czas.

Listy ( podpisane imieniem) można wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 20 grudnia. Dodatkowo w ramach prezentu dla seniorów można wykonać aniołki z masy solnej.

Caritas w okresie przedświątecznym prowadzi również w parafiach zbiórkę odzieży dla osób bezdomnych. W szczególności potrzebne są: skarpetki, bielizna i obuwie.

 

Szczegółowych informacji udziela Prezes Parafialnego Zespołu Caritas w Drużbicach – Pani Anita Śmigielska nr telefonu: 606 453 809.

gallery1

W tym roku w Gminie Drużbice z wiadomych względów Gminna Wigilia, nie będzie mogła się odbyć. – To jednak czas szczególny, w którym nikt nie powinien czuć się samotny – podkreśla wójt Tomasz Głowacki. - Dlatego wspólnie z gminną biblioteką podjęliśmy inicjatywę przygotowania świątecznych upominków, które trafią do osób samotnych. W ustaleniu, komu takie wsparcie najbardziej się przyda, pomogli sołtysi i pracownicy GOPS-u – dodaje. Na ten moment lista liczy już ponad 50 osób. W paczce znajdzie się opłatek, kartka świąteczna, kawałek ciasta, pierniki i kilka pierogów. Wszystko po to, by mieszkańcy wiedzieli, że w tym szczególnym czasie myślimy o nich ciepło i serdecznie- podkreśla Pan Wójt.