Wójt Gminy Drużbice poniżej przekazuje zaproszenie Starosty Powiatu Bełchatowskiego na warsztaty strategiczne dla Interesariuszy Powiatu Bełchatowskiego:

 

herb.jpg

 

 

ZAPROSZENIE

na warsztaty strategiczne dla Interesariuszy Powiatu Bełchatowskiego

 

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Bełchatowskiego!

 

Starosta Powiatu Bełchatowskiego Dorota Pędziwiatr serdecznie zaprasza Państwa na warsztaty dotyczące strategicznych kierunków i najważniejszych projektów dla Powiatu Bełchatowskiego w związku z opracowywaną Strategią Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021 – 2030 wraz z Programem Rozwoju Lokalnego Powiatu Bełchatowskiego oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych i opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko.

Celem najbliższego spotkania jest włączenie Państwa do wypracowania kierunków rozwoju, a także poznania Państwa opinii na temat możliwości i potrzeb wynikających z Państwa uwarunkowań.          

Miejsce spotkania: Świetlica Wiejska w Sali OSP w Drużbicach                       

Data spotkania: 12.08.2021r. (czwartek) godz. 12.00

Planowany przebieg spotkania:

12:00 - 12:15 

Przywitanie i omówienie celów warsztatu

p. Maciej Kowalczyk – przedstawiciel Konsorcjum,

12:15 – 12:30

Sesje inspiracyjne

p. Maciej Kowalczyk speech: Fundusz RPO oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

12:30 – 13:30

Warsztat mapowanie wyzwań: zaproszeni Interesariusze

p. Maciej Kowalczyk
p. Klaudia Laskowska

Pheno Horizon

13:30 – 13:50

Podsumowanie spotkania, dalsze kroki

p. Maciej Kowalczyk – przedstawiciel Konsorcjum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Będzie nam bardzo miło spotkać się z Państwem i porozmawiać o problemach, wyzwaniach i przyszłych projektach!

UWAGA:

Spotkanie poprowadzone zostanie w formule „na żywo” z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zapewniających ochronę przed kontaktem między uczestnikami spotkania. Prosimy o przybycie w maseczkach zakrywających usta i nos. Podczas spotkania uczestnicy będą proszeni o zachowanie wymaganego dystansu między sobą.

gallery1

Z przyjemnością informujemy, że mieszkańcy z naszej gminy, którzy wzięli udział w intensywnym szkoleniu online podnoszącym kompetencje z zakresu języka angielskiego prowadzonym przez P. mgr Karolinę Członka, otrzymali międzynarodowe certyfikaty TGLS.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210731_syreny_syreny.jpg

W najbliższą niedzielę, 1 sierpnia 2021 roku, o godz. 17.00 na terenie Gminy Drużbice zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności z wykorzystaniem syren alarmowych w jednostkach OSP, mający na celu sprawdzenie sprawności urządzeń alarmowych, a jednocześnie umożliwiający upamiętnienie 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dźwięk syren rozlegać się będzie przez 1 minutę.

Na obszarze naszego województwa powyższy zamiar został wdrożony Zarządzeniem Nr 164/2021 Szefa Obrony Cywilnej Województwa – Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania. Zakres formalny sankcjonujący prowadzenie treningu, wskazany został w § 10 ust 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96.)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Komunikat NFOŚiGW dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych:

https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Komunikat-Narodowego-Funduszu-Ochrony-Srodowiska-i-Gospodarki-Wodnej-dla-gmin-w-sprawie-corocznej-przerwy-w-wydawaniu-zaswiadczenia-o-dochodach-dla-osob-fizycznych.pdf

gallery1

16 lipca 2021 roku na boisku Orlik w Rasach odbył się coroczny Turniej Piłki Nożnej oraz Turniej Rzutów Karnych pn. „KOPNIJ RAKA” promujący profilaktykę raka piersi wśród lokalnej społeczności. W tegorocznej edycji turnieju wzięły udział 4 drużyny: Chynów, Rasy, Wadlew oraz Wolusy . Rozgrywki odbywały się w systemie ‘każdy z każdym’. Finalnie tytuł mistrza wywalczyła drużyna z Ras, natomiast kategorię Rzutów Karnych wygrała drużyna z Chynowa. Zwycięzcy z rąk Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego, otrzymali pamiątkowe puchary.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210726_dowod_dowody.png

Zgodnie z art.10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz. 1000) wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, mówiący o tym, iż złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego jest możliwe tylko do dnia 26 lipca 2021r. Po tym terminie usługa składania wniosku o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej, jak i dziecka (podopiecznego) zostanie wyłączona. Stosowna informacja w tym zakresie została również zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie, zawierającej informacje pt.: „Uzyskaj dowód osobisty”.

Jednocześnie przypominamy, aby zwracać szczególną uwagę na termin ważności posiadanego przez nas dowodu osobistego i składać wniosek o jego wymianę w stosownym terminie, tzn. co najmniej na miesiąc przed upływem terminu ważności.

Wniosek o wydanie dowodu można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy - warunek: tam, gdzie składamy wniosek, tam musimy odebrać dowód osobisty. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej gminy(www.druzbice.pl), bądź bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat udzielane są pod nr tel. 44 631 10 88, wew. 32

 

W Z Ó R

 

 

 

 W związku z planowanym pozyskaniem środków na usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, Wójt Gminy Drużbice zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej ilości posiadanych odpadów  (w tonach) tj.:

– folii rolniczej,

– siatki i sznurków do owijania balotów,

– opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy Drużbice do dnia 30 lipca 2021 roku.

Wzór dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu www.druzbice.pl  lub   w Urzędzie Gminy Drużbice (pokój numer 7).

Warunkiem odbioru będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wiosek odpady rolników