Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 roku o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 141.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 roku o godz. 14.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Funkcjonowanie oświaty na terenie Gminy Drużbice.
  5. Ocena sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego GIK za rok 2020.
  6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Drużbice.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXVII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. /wtorek/ o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 73.

Przewodniczący zaprasza na Komisję ds. łączenia i podziału jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXVII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. /czwartek/ o godz. 9.30 w sali OSP w Drużbicach – Kolonii 27.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku, o godz. 8.00 w Sali OSP w Drużbicach - Kolonii 27.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 4 Statutu Gminy Drużbice stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVII/388/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 5 września 2018 roku r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 4816), Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje: XXVI SESJĘ RADY GMINY DRUŻBICE – w trybie nadzwyczajnym na dzień 11 maja 2021 r. o godz. 800 w sali OSP w Drużbicach – Kolonii 27.

Zapraszam na objazdową Komisję Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, która odbędzie się w dniu 13 maja 2021 roku o godz. 13.00. Początek w Szkole Podstawowej  w Rasach, następnie komisja uda się do Suchcic.

Przedmiotem komisji będzie, planowane utworzenie oddziału przedszkolnego  w Szkole Podstawowej w  Rasach z siedzibą w Suchcicach.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty,

Kultury i porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski