Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 4 Statutu Gminy Drużbice stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVII/388/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 5 września 2018 roku r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 4816), Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje: XXVI SESJĘ RADY GMINY DRUŻBICE – w trybie nadzwyczajnym na dzień 11 maja 2021 r. o godz. 800 w sali OSP w Drużbicach – Kolonii 27.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2021 – 2030,
  2. zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok

4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).