Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXVII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. /wtorek/ o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 73.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Debata i rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy za 2020 rok.

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. a) udzielenia Wójtowi Gminy Drużbice wotum zaufania,
  2. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2020 rok.
  3. c) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  4. d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2021 – 2030.
  5. e) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok.
  6. f) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  7. g) dotacji dla podmiotu leczniczego,
  8. h) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Drużbice,
  9. i) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gm. Drużbice.

6. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

7. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

8. Wnioski i oświadczenia.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).