Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXVII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. /czwartek/ o godz. 9.30 w sali OSP w Drużbicach – Kolonii 27.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2021 – 2030,
  3. zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok,

5. Przedłożenie sprawozdania z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowej nazwy Drużbice – Kolonia na Drużbice.

6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za 2020 rok - Zobacz raport o stanie Gminy Drużbice 2020 r.

7. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

8. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

9. Wnioski i oświadczenia.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).