Przewodniczący zaprasza na Komisję ds. łączenia i podziału jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy urzędowej Drużbice-Kolonia na Drużbice.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący 
Komisji ds. łączenia i podziału
jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice

Tomasz Cieślak