Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 roku o godz. 14.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Funkcjonowanie oświaty na terenie Gminy Drużbice.
  5. Ocena sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego GIK za rok 2020.
  6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Drużbice.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski