Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) na wniosek Wójta Gminy Drużbice, zwołuję XXX Sesję Rady Gminy na dzień 30 września 2021 roku, która odbędzie się w trybie nadzwyczajnym o godz. 13.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 16 września 2021 r. /czwartek/ o godz. 10.30 w sali OSP w Drużbicach

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 16 września 2021 roku, o godz. 8.00 w Sali OSP w Drużbicach.

W dniu 31 sierpnia 2021 roku o godz. 11.30 odbędzie się wspólne posiedzenie łączonych Komisji: Oświaty Kultury i Porządku Publicznego oraz Spraw Społecznych i Zdrowia - (komisja wyjazdowa do szkół). Miejsce rozpoczęcia Szkoła Podstawowa w Rasach.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Drużbice na rok szkolny 2021/2022.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący KSSiZ

Krystyna Wardal

Przewodniczący KOKiPP

Jarosław Śmigielski

Przewodnicząca Krystyna Wardal zaprasza członków Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia o wcześniejsze przybycie na godz. 10.30 do Urzędu Gminy w Drużbicach 77A, celem zaopiniowania dwóch projektów uchwał:

 1. w sprawie zmiany Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Drużbice na lata 2021-2025.
 2. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drużbice.

Przewodniczący KSSiZ

Krystyna Wardal

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038).

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 22 lipca 2021 roku, o godz. 11.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 122A

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 roku o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 141.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 roku o godz. 14.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Funkcjonowanie oświaty na terenie Gminy Drużbice.
 5. Ocena sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego GIK za rok 2020.
 6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Drużbice.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXVII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. /wtorek/ o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 73.