Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022 roku ( wtorek ) o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
  4. Sprawy różne
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal