Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) na wniosek Wójta Gminy Drużbice, zwołuję XL Sesję Rady Gminy na dzień 28 czerwca 2022 roku, która odbędzie się w trybie nadzwyczajnym o godz. 15.30 w Sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Drużbice,

Projekt uchwały

   b) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Drużbice,

Projekt uchwały

   c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2022 – 2031.

Projekt uchwały

   d) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2022 rok.

Projekt uchwały

   e) przyznania dotacji na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej w 2022 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie

Projekt uchwały

   f) przyznania dotacji na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej w 2022 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach

Projekt uchwały

3. Zamknięcie sesji.

 

W-ce Przewodniczący
Rady Gminy Drużbice

mgr inż. Piotr Kociołek

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).