Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XLI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00 w sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice,

Projekt uchwały

   b) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drużbice na rok szkolny 2022/2023,

Projekt uchwały

   c) wyboru Delegata do reprezentowania Gminy Drużbice w Łódzkim Stowarzyszeniu Samorządowym „PomagaMY”,

Projekt uchwały

   d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata (Brzezie),

Projekt uchwały

   e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata (Wadlew),

Projekt uchwały

   f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata.

Projekt uchwały

   g) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 56 położonej w miejscowości Nowa Wieś, obręb Rasy, gm. Drużbice,

Projekt uchwały

   h) określenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Drużbice,

Projekt uchwały

   i) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024,

Projekt uchwały

   j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2022 – 2031,

Projekt uchwały

   k) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2022 rok.

Projekt uchwały

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).