Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 10 marca 2022 roku, o godz. 11.30 w Suchcicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2022 r. /środa/ o godz. 11.00 w sali OSP w Drużbicach.

Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji: Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się 25 stycznia 2022 roku w Suchcicach o godz. 11.30.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w Sali OSP w Drużbicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXIV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. /środa/ o godz. 11.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2021 roku, o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 roku o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie oświaty, kultury i porządku publicznego, będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  4. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drużbice w roku szkolnym 2020/2021.
  5. Analiza i zaopiniowanie planu pracy KOKiPP na 2022 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) na wniosek Wójta Gminy Drużbice, zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy, w trybie nadzwyczajnym, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 w Suchcicach