Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XLV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołów z poprzednich sesji

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Drużbice.

Projekt uchwały

   b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2022 – 2031,

Projekt uchwały

   c) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2022 rok

Projekt uchwały

   d) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gm. Drużbice,

Projekt uchwały

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).