Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XLVIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołów z poprzednich sesji

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) ustanowienia programu osłonowego p.n. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Drużbice,

Projekt uchwały

   b) zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Projekt uchwały

   c) zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

Projekt uchwały

   d) stanowiska, dotyczącego nabycia „za symboliczną złotówkę” na rzecz Gminy Drużbice prawa własności odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stoki,

Projekt uchwały

   e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Kazimierzów, gm. Drużbice na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Projekt uchwały

   f) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do przewozu dziecka/ucznia z niepełnosprawnością oraz rodzica do przedszkola/szkoły.

Projekt uchwały

   g) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2023 dla Gminy Drużbice,

Projekt uchwały

   h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023 – 2031,

Projekt uchwały

   i) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok,

Projekt uchwały

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).