Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XLIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołów z poprzednich sesji

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Drużbice i zatwierdzenia Planów Pracy Komisji na 2023 rok,

Projekt uchwały

   b) przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2023 roku,

Projekt uchwały

   c) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/285/2021 Rady Gminy Drużbice z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w gminnym Żłobku w Drużbicach prowadzonym przez Gminę Drużbice.

Projekt uchwały

   d) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/248/2021 Rady Gminy Drużbice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

Projekt uchwały

   e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023 – 2031,

Projekt uchwały

   f) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok,

Projekt uchwały

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).