Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XLVII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 w Suchcicach 61.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

      a) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie,

Projekt uchwały

      b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023 – 2031,

Projekt uchwały

      c) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok,

Projekt uchwały

3. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).