Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 roku, o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Omówienie i analiza spraw w zakresie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drużbice na lata 2023-2026, z perspektywą do roku 2030”.
  5. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie na 2022 rok oraz WPF na lata 2022-2031.
  6. Analiza projektu budżetu na 2023 rok (opinia RIO, pomoc finansowa dla Gminy Drużbice z Gminy Bełchatów).
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

 

>

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).