Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XLVI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. /czwartek/ o godz. 13.00 w Suchcicach 61

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołów z poprzednich sesji

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drużbice na lata 2023-2026, z perspektywą do roku 2030”,

Projekt uchwały

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Drużbice na lata 2023-2026,z perspektywą do roku 2030

   b) wyrażenia stanowiska dotyczącego wniosku o zakup drewna na Białorusi w celu uratowania polskiej suwerenności,

Projekt uchwały

   c) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drużbice,

Projekt uchwały

   d) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drużbice,

Projekt uchwały

   e) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2022 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie,

Projekt uchwały

   f) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023-2032,

Projekt uchwały

   g) uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok,

Projekt uchwały

   h) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice,

Projekt uchwały

   i) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie, gmina Drużbice,

Projekt uchwały

   j) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gmina Drużbice

Projekt uchwały

   k) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gmina Drużbice,

Projekt uchwały

   l) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, gmina Drużbice,

Projekt uchwały

   ł) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowicach, gmina Drużbice,

Projekt uchwały

   m) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gmina Drużbice,

Projekt uchwały

   n) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie, gmina Drużbice.

Projekt uchwały

   o) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2022 – 2031,

Projekt uchwały

   p) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2022 rok.

Projekt uchwały

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).