Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 10.00 w budynku ośrodka zdrowia Drużbice 20A.

Proponowany porządek posiedzenia:

 • 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
 • 3. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy:

• w sprawie ustanowienia programu osłonowego p.n. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Drużbice,

• zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

• zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

  • 4. Analiza i ocena wykonania budżetu za 2022 r. w części dot. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.
  • 5. Informacja dot. wydatkowania środków finansowych na realizację "Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Drużbice" w roku 2022.
  • 6. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia na 2023 rok.
  • 7. Sprawy różne
  • 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal