Kurenda dot. odprowadzania nieczystości ciekłych

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy przypomina

Zgodnie z art. 5 i 6 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U.2016r. poz. 250 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVI/137/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice informuję, że:

Wójt Gminy Drużbice zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2016 r. Rada Gminy Drużbice podjęła nową Uchwałę NR XXI/234/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016.5433). Nowe stawki opłaty obowiązują od 1 stycznia 2017r .

Apel Wójta Gminy Drużbice

Szanowni Mieszkańcy, nadszedł czas corocznych wiosennych porządków. Wszyscy zwracamy szczególną uwagę na czystość na terenie naszej Gminy wiedząc, że stan najbliższego otoczenia bezpośrednio świadczy o nas. Mówi o naszej trosce o dobro wspólne, ale też o kulturze, jaką reprezentujemy. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nie tylko władz samorządowych, ale także Mieszkańców.To od Nas zależy czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne .

Wójt Gminy Drużbice przypomina ze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31) na właścicielu zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania stanowiącej Załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia.

Lp. Nazwa firmy Adres Kontakt
1. Wywóz Nieczystości Płynnych
Jan Dopadlik
ul. Górna 16
97-425 Zelów
tel. 691 729 282
2. Wywóz Nieczystości Płynnych
Wiesław Rogoziński
ul. Poznańska 42
97-425 Zelów
tel. 698 271 402
3. "MOTOHOUSE"
Alicja Pelczar
ul. Czapliniecka 67
97-400 Bełchatów
tel. 044/632 18 46
4. "Transport Ciężarowy Usługi Asenizacyjne"
Sławomir Gładys
Mzurki 30
97-371 Wola Krzysztoporska
tel. 512 328 421
5. P.T.U. Szambelan Jarosław Skiba ul. Nowowolska 56
95-200 Pabianice
tel. 042 / 213 71 98
6. P.U. Jędrula Andrzej Stasiak ul. Myśliwska 41/9
95-200 Pabianice
tel. 500 262 616

Pojemniki na śmieci nie bez powodu różnią się kolorami. Każdy z nich jest bowiem przypisany do innych odpadów. Przypominamy jak prawidłowo segregować śmieci według ogólnie przyjętych zasad. Należy zwrócić uwagę, by odpady były w miarę czyste, suche i niezatłuszczone.

Właściwa segregacja obejmuje: odpady organiczne, papier, tworzywa sztuczne, aluminium i inne metale, szkło białe i kolorowe oraz pozostałe odpady nie podlegające recyklingowi.