Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drużbice jest:

"Eko-Region" Sp. z o.o.
z/s w Bełchatowie
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

Gmina Drużbice zgodnie z Uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego przyjmującą Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023 - 2028 wraz z załącznikami tj. Planem Inwestycyjnym, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego oraz Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 wraz z uzasadnieniem, należy do Regionu II gospodarki odpadami komunalnymi.

Pełna treść informacji

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy Drużbice do godz. 15:00 następnego dnia roboczego po terminie odbioru odpadów wynikającym z harmonogramu, w jeden z następujących sposobów:

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

L.P. Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby podmiotu NIP REGON
1. 1/2012 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
WIESŁAW STRACH
ul. Bór 169,
42-202 Częstochowa
573-025-01-43 150628038
2. 1/2013 JUKO sp. z o.o. ul. Topolowa 1,
97-300 Piotrków Tryb.
771-26-14-02 592265429
3. 1/2017 FBSERWIS SA ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
527-267-60-62 146097236
4. 3/2012 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
- Łódź sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź 726-00-19-767 470797081
5. 4/2012 EKO-REGION sp. z o.o. ul. Bawełniana 18,
97-400 Bełchatów
769-19-17-979 590765381

Przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne

Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drużbice jest:

,,Eko-Region’’ Sp. z o.o.
z/s w Bełchatowie
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

Kurenda dot. odprowadzania nieczystości ciekłych

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy przypomina

Zgodnie z art. 5 i 6 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U.2016r. poz. 250 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVI/137/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice informuję, że: