Osiągnięte przez gminę Drużbice poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w poszczególnych latach.

Pełna treść informacji

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy Drużbice do godz. 15:00 następnego dnia roboczego po terminie odbioru odpadów wynikającym z harmonogramu, w jeden z następujących sposobów:

PSZOK - DRUŻBICE KOL. 86 (plac za pocztą)

Mieszkańcy Gminy Drużbice mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady do PSZOK-u zlokalizowanego w Drużbicach kolonii 86.

Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne:

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

L.P.Nr rejestrowyNazwa przedsiębiorcyAdres siedziby podmiotuNIPREGON
1.1/2012WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
WIESŁAW STRACH
ul. Bór 169,
42-202 Częstochowa
573-025-01-43150628038
2.1/2013JUKO sp. z o.o.ul. Topolowa 1,
97-300 Piotrków Tryb.
771-26-14-02592265429
3.1/2017FBSERWIS SAul. StawkiI 40,
01-040 Warszawa
527-267-60-62146097236
4.3/2012Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
- Łódź sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź726-00-19-767470797081
5.3/2013FCC Polska Sp. z o.o.ul. Lecha 10,
41-800 Zabrze
676-21-57-648357190739
6.4/2012EKO-REGION sp. z o.o.ul. Bawełniana 18,
97-400 Bełchatów
769-19-17-979590765381

Przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne

Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drużbice jest:

,,Eko-Region’’ Sp. z o.o.
z/s w Bełchatowie
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

Informacja o poziomach osiągniętych przez firmę Eko-Region sp. z o.o. zajmującą się w 2017 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 22,97%,
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 0,218%.

Informacja o poziomach osiągniętych przez firmę Eko-Region sp. z o.o. zajmującą się w 2016 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 20,1%,
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 2,7%.