Wymiana pojemników na surowce suche

W dniach 01 - 04 lutego 2019 r. będą wymieniane pojemniki na surowce suche!!! Dotyczy nieruchomości, które mają odbiór odpadów 1 lutego !!!

Pojemniki, które były koloru zielonego z żółtą klapą będą zabierane, a zostaną podstawione na nieruchomość pojemniki całe w kolorze żółtym.

Prosimy udostępnić pojemniki na czas opróżnienia oraz po opróżnieniu nie chować na  posesję do czasu wymiany pojemnika na cały żółty (łącznie do poniedziałku 04.02.2019 r. prosimy pozostawić pojemnik przed posesją do czasu wymiany).

Nowe stawki opłat za odbiór śmieci  i nowe zasady segregacji odpadów

Od 1 lutego 2019 roku zmieniają się stawki opłat za wywóz śmieci. Za odpady segregowane mieszkańcy Gminy Drużbice zapłacą 10 zł miesięcznie od domownika, z kolei za śmieci zmieszane 20 zł od każdej osoby zamieszkującej gospodarstwo.

Podmiot odbierający zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Drużbice:

"Eko-Region" Sp. z o.o.
z/s w Bełchatowie
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drużbice jest:

"Eko-Region" Sp. z o.o.
z/s w Bełchatowie
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

Gmina Drużbice zgodnie z Uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego przyjmującą Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023 - 2028 wraz z załącznikami tj. Planem Inwestycyjnym, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego oraz Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 wraz z uzasadnieniem, należy do Regionu II gospodarki odpadami komunalnymi.

Pełna treść informacji

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy Drużbice do godz. 15:00 następnego dnia roboczego po terminie odbioru odpadów wynikającym z harmonogramu, w jeden z następujących sposobów: