Kurenda - zwrot podatju akcyzowego

Wójt Gminy Drużbice, informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do prodWójt Gminy Drużbice, przypomina, iż wszyscy rolnicy posiadający użytki rolne na terenie Gminy Drużbice, mogą ubiegać się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto, hodowcom bydła przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2018 roku.

INFORMACJA o rejestracji  kandydatów na członków  rady powiatowej izby rolniczej

Na podstawie § 14 ust. 3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 3 w Drużbicach zawiadamia członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, że w okręgu wyborczym Nr 3 w Drużbicach w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego pozostały mandat pozostaje nieobsadzony a głosowania się nie przeprowadza.

Za wybranego członka Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanego kandydata:

  1. Kociołek Piotr lat 48, zam Rawicz 60, gm. Drużbice

Przewodniczący Komisji Okręgowej

Pietras Liliana

INFORMACJA o rejestracji  kandydatów na członków  rady powiatowej izby rolniczej

Na podstawie § 14 ust. 1 i ust 2 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 3 w Drużbicach wzywa członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do zgłaszania dodatkowych kandydatów na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi. Zgłaszanie i rejestracja dodatkowych kandydatów upływa dnia 11 lipca 2019 roku

Pełna treść obwieszczenia
Kurenda

Wójt Gminy Drużbice informuje, że zgłosił Gminę Drużbice do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, jako obszar dotknięty klęską suszy.

W związku z powyższym w terminie do 17 lipca 2019 rokuprzyjmowane są wnioski dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drużbicach pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej.

Pełna treść kurendy
Logo KRUS

Rozpoczął się okres wakacyjny. Dla rolników to czas nasilonych prac polowych. Pośpiech, nieuwaga, zmęczenie i warunki pogodowe zwiększają ilość zagrożeń przy pracy rolniczej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2019 roku prowadzi akcję „Nie daj się wkręcić”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie zwykle powodują najgroźniejsze urazy.

INFORMACJA o rejestracji  kandydatów na członków  rady powiatowej izby rolniczej

Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2019 Krajowej Rady Izby Rolniczej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej do komisji okręgowej nr 3 odbędzie się do dnia 5 lipca 2019 r. od godz 8.00 do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice, pokój nr 1.

Uwaga - zmiana godzin otwarcia urzędu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2019 r. Urząd Gminy w Drużbicach czynny jest w godzinach 7.30- 14.00 zgodnie z zarządzeniem nr 0050.152.2019 Wójta Gminy Drużbice z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Drużbicach.

Informacja dla Rolników

Informuję, że Krajowa Rada Izb Rolniczych wyznaczyła na dzień 28 lipca 2019 r. w godz. 8.00 – 18.00 wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Komisja Wojewódzka ds. Wyborów do Rad Powiatowych IRWŁ uchwałą Nr 6/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. powołała skład Komisji Okręgowej ds wyborów do Rad Powiatowych IRWŁ. Gmina Drużbice stanowi jeden dwumandatowy okręg ( Nr 2).

Zgodnie z terminarzem wyborów, w terminie do 5 lipca 2019 r., kandydaci do Rad Powiatowych Izb Rolniczych powinni zgłosić do Komisji Okręgowej, mającej siedzibę w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77 A, swoją kandydaturę popartą przez co najmniej 50 członków izby rolniczej posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.

Komisja Okręgowa dokona na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2019 r. rejestracji kandydatów lub wezwie do uzupełnienia zgłoszenia ( w terminie 3 dni).

Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Gminy w Drużbicach ( pok. nr 1) udostępniono do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dla kandydatów do rejestracji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drużbicach (pok. nr 1 lub pod nr telefonu (44) 631-10-78 wew. 33) lub na stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl/content/wybory-do-izb-rolniczych-28-lipca-2019-roku

Komunikat WIORiN

Komunikat dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do innych państw Unii Europejskiej

Pełna treść komunikatu

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Wójt Gminy Drużbice informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Drużbice. Jest ono przyznawane jako jednorazowe świadczenie pieniężne. O nagrodę ubiegać się mogą uczniowie szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych, których średnia ocen na świadectwie wynosi co najmniej 5,30 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych ze średnią ocen powyżej 5,00. Stypendium przeznaczone jest również dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
Termin składania wniosków mija 31 lipca 2019 r.