Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2024 roku.

Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Drużbice.

Finansowaniem objęty będzie następujący zakres prac: załadunek azbestu w ilości odpowiadającej zadeklarowanej we wniosku (przy czym odpady winny być ułożone na paletach i właściwie zabezpieczone folią), transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwiania na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dofinansowanie nie obejmuje:

  • Zwrotu kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, jeżeli właściciel odpadu we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi odbiór, transport i utylizację odpadów.
  • Kosztów poniesionych na demontaż (rozbiórkę) oraz zapakowanie wyrobów zawierających azbest.
  • Kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Stosowny wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy Drużbice, pokój nr 7 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce > Formularze do pobrania > Gospodarka odpadami > Wniosek o dofinansowanie na załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Drużbice.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi złożone wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. 44/631 10 79 wew. 3