Zawiadomienie - taksacja terenów lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa.

Spotkanie

Wójt Gminy Drużbice uprzejmie informuje, że w dniach 14-16.10.2019r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Drużbice odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Remont obiektu mostowego

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w  Poddębicach informuje, że od dnia 23.08.2019r. od godziny 09:00 na obiekcie mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 485 w km 23+547 w m. Drużbice obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu w związku z planowanym remontem w/w obiektu.

Wybory uzupełniające na Sołtysa Sołectwa Suchcice

Mieszkańcy Sołectwa Suchcice

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.173.2019 Wójta Gminy Drużbice z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Suchcice zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2019 roku o godz. 18.00 (I termin), o godz. 18.30 (II termin) w Sali OSP w Suchcicach odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Suchcice.

Wykaz polowań zbiorowych organizowanych w Kole Łowieckim "Darz Bór" w Piotrkowie Trybunalskim w sezonie łowieckim 2019/2020.

Wykaz polowań zbiorowych
Ostrzeżenie Państwowego Instytutu Geologicznego

W związku z ostrzeżeniem Państwowego Instytutu Geologicznego Wójt Gminy Drużbice apeluje do mieszkańców i właścicieli działek rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy, o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków i trawników w czasie upałów.

Pełna treść ogłoszenia
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice

zostało wywieszone ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rasy.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (0-44) 631010-78 wew. 20.

Pełna treść ogłoszenia - Zarządzenie Nr 0050.169.2019
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Szanowni Państwo!

W związku z informacjami, jakie docierają do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bełchatowie o licznych pokazach, czy prezentacjach na terenie powiatu bełchatowskiego przez przedsiębiorców, których przedstawiciele podczas prowadzonych rozmów zachęcają do przyjścia na spotkanie w celu odebrania upominku lub skorzystania z bezpłatnych badań, nie informując rozmówcy o prawdziwym, wyłącznie handlowym celu spotkania, przestrzegam Państwa przed skorzystaniem z zaproszenia i udanie się na takie spotkanie.

Pomoc żywnościowa

Gmina Drużbice z terenu województwa łódzkiego przy współpracy Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

Podprogram 2018 – efekty

logo pomoc żywnościowa