W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ulegają zmianie obowiązki w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.11.2019r o godz. 11.00 w Siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 7.

Wadium płatne do dnia 5.11.2019r.

Cena wywoławcza działek kształtuje się od 27.939,45 zł do32.287,50 zł(brutto).

Działki budowlane o powierzchni od 0,1298 ha do 0,1500 ha, w kształcie prostokąta, dojazd drogą gruntową, woda z sieci gminnej w granicy działki. W najbliższym sąsiedztwie inne nieruchomości zabudowane lub z rozpoczęta budową. Nieruchomości objęte Planem Zagospodarowania Przestrzennego – położone w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego.

Zarzadzenie 0050.220.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Drużbice z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_ogloszenia_20191022-srodki_dzialalnosc_srodki_dzialalnosc.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza ostatni w tym roku nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" PO WER.

Zarzadzenie 0050.210.2019 trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rasy

Zacznij_od_nowa

Dofinansowanie na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zawiadomienie - taksacja terenów lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa.

Spotkanie