b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220321_ukraina2_pomagam.png

Na polecenie Wojewody Łódzkiego, Urząd Gminy w Drużbicach organizuje miejsce tymczasowego pobytu dla 30 osób, które mogą zostać skierowane do naszej gminy przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W związku z dynamiczną sytuacją na wschodniej granicy naszego kraju oraz wielkim uznaniem dla mieszkańców Gminy Drużbice, którzy już okazali wielkie serce dla obywateli Ukrainy zwracamy się z prośbą o udział w zbiórce!

Zbieramy przede wszystkim:

- nowe koce, pościele, prześcieradła, ręczniki;

- kosmetyki i środki higieny osobistej;

Wszystkie artykuły prosimy przekazywać do Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77a w godzinach pracy lub do Gminnego Punktu Zbiórki w świetlicy przy OSP Wadlew – po uprzednim kontakcie telefonicznym z Koordynatorem pod  nr tel. 785 180 531 lub 667 626 420.

gallery1

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, który przypada 11 marca, Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki zaprosił sołtyski i sołtysów z terenu gminy na spotkanie.

W spotkaniu, które odbyło się 17 marca br., udział wzięli również Zastępca Wójta Pani Dorota Augustyniak, Sekretarz Gminy Drużbice Pani Julita Szmigielska, Skarbnik Gminy Drużbice Pani Grażyna Niemczyk oraz Radni Rady Gminy Drużbice. Na początku spotkania Wójt Gminy Drużbice złożył wszystkim sołtysom serdeczne życzenia i podziękował za ogromne zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnych społeczności. Po słowach uznania sołtysi z terenu gminy Drużbice otrzymali upominki i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa).

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru PESEL.

Pomoc przysługuje w wysokości 300 zł na osobę jednorazowo. Pomoc przeznaczona jest: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20 pokój. Nr 6.

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Jeśli wnioskodawca poda dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbiacach poinformuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w kasie Urzędu Gminy w Drużbiacach.

W załączniku wniosek wraz z kauzulą informacyjną:

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA

KLAUZULA INFORMACYJNA

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220311_trawa_trawa.jpg

Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Bardzo szkodzi to środowisku i stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt.  Jak bardzo wypalane traw jest niebezpieczne, można było się przekonać dwa lata temu, gdy ogień zniszczył wiele hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała wiele dni. Jedną z instytucji, która od wielu lat przestrzega przed zgubnymi skutkami tego procederu, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Może ona także nakładać kary finansowe na rolników. Z kontroli prowadzonych przez ARiMR wynika jednak, że ich udział w takich zdarzeniach jest marginalny.

Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną, a także nieuzasadnioną agrotechnicznie. Podczas pożaru zniszczona zostaje warstwa życiodajnej próchnicy, giną zwierzęta oraz mikroorganizmy odpowiadające za równowagę biologiczną. Po pożarze gleba staje się jałowa i potrzebuje dużo czasu na regenerację. Zdarza się również, że ogień rozprzestrzenia się w tak niekontrolowany sposób, że zagraża życiu i zdrowiu, dociera do lasów, a także zabudowań gospodarczych, powodując dodatkowe, dotkliwe straty.

Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść 5-20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie na wiele osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Prawo do nakładania kar ma również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. By ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, rolnicy są zobligowani m.in. do niewypalania gruntów rolnych. Złamanie tego zobowiązania grozi nałożeniem kary finansowej zmniejszającej wszystkie otrzymywane płatności od 1 proc. wzwyż – w zależności od stopnia winy rolnika. Wyższe kary przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne. Muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić beneficjenta całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe nieprzestrzeganie zakazu wypalania traw.

Od 2015 r. ARiMR za wypalanie gruntów rolnych nałożyła sankcje na 137 rolników. Warto jednak podkreślić, że w ostatnich latach takich przypadków było jedynie od kilku do kilkunastu.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220310_wegiel_ue_1.jpg

Mając na względzie ogromne wsparcie i zaangażowanie mieszkańców Gminy Drużbice w działania na rzecz obywateli Ukrainy, w imieniu osoby prywatnej z terenu naszej gminy, która przyjęła 3 matki oraz 6 dzieci w wieku od 4 do 16 lat, zwracamy się z prośbą o pomoc w postaci przekazania węgla niezbędnego do ogrzania budynku, w którym ukraińska rodzina przebywa.

Osoby, które są chętne wesprzeć rodzinę prosimy o dostarczenie paczkowanego węgla na teren gminny pod adresem Drużbice Kolonia 86 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Druzbicach, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Referatu Remontowo – Technicznego (nr tel.: 044 631 12 82).
W przypadku osób, które chciałaby wspomóc rodzinę w postaci większej ilości węgla (niepaczkowanego) prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drużbicach (nr tel.: 044 631 10 13) celem uzgodnienia szczegółów przeprowadzenia akcji.