logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn. : „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Drużbice w 2018 r.” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 14.783,73 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania, tj. 12.413,00 zł

Zakres projektu: usunięcie i unieszkodliwienie 46,560 Mg wyrobów azbestowych.

www.zainwestujwekologie.pl

Z Wami zmieniamy łódzkie

Zadanie pn. : „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Sołectwa Wdowin” było współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Wartość ogólna zadania: 6 205,00 zł

Źródła finansowania:

  • dotacja z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego – 4 605,00 zł
  • pozostałe źródła finansowania:
    • budżet Gminy Drużbice – 1 600,00 zł

Zakres projektu: Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji, poprawa dostępu do bazy sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wdowin.

Z Wami zmieniamy łódzkie

Zadanie pn. : „Zagospodarowanie terenu – Hucisko” było współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Wartość ogólna zadania: 4 096,00 zł

Źródła finansowania:

  • dotacja z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego – 2 900,00 zł
  • pozostałe źródła finansowania:
    • budżet Gminy Drużbice – 596,00 zł
    • sponsorzy – 600,00 zł

Zakres projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców Sołectwa Hucisko.

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn. : „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę pieców na terenie Gminy Drużbice” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 683.697,00 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. 294.332,00 zł

Zakres projektu: likwidacja u mieszkańców Gminy Drużbice lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.

www.zainwestujwekologie.pl

logo_rozwoj_obszarow_wiejskich.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Drużbice” mająca na celu budowę boiska wraz z siłownią zewnętrzną oraz 2 siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Drużbice w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury sportowo-rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020