gallery1

30 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych sesji rady gminy – sesja absolutoryjna. Od 2019 r. połączona jest ona z debatą nad Raportem o stanie gminy i udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Dyskusja i głosowanie nad dokumentem przebiegały bardzo sprawnie. Do wspomnianej debaty – choć była taka możliwość, nie zgłosił się żaden mieszkaniec. Z przygotowanego przez pracowników Urzędu Gminy Raportu wynika, że na koniec 2019 roku budżet gminy był wyższy od uchwalonego pierwotnie o ponad 4 mln 900 tys. zł i wynosił 25.840.515, 82 zł. A to między innymi za sprawą pozyskanych funduszy zewnętrznych. Konkursy, w których granty na łączną kwotę 4 430 884,92 zł. zostały przyznane, dotyczą zarówno tzw. projektów twardych np. przebudowy dróg, ale również zadań z zakresu edukacji, czy rozwoju osobistego mieszkańców. Krótka dyskusja radnych zakończyła się jednomyślnym udzieleniem Wójtowi Gminy Drużbice Tomaszowi Głowackiemu wotum zaufania.

W dalszej części obrad radni wysłuchali sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2019 rok, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, leżał w gestii Komisji Rewizyjnej, która po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią RIO, złożyła wniosek do całej Rady Gminy. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt też nie był przeciwny.

Podczas ostatniej, przedwakacyjnej sesji radni podjęli również uchwałę - stanowisko Rady Gminy w Drużbicach wyrażające sprzeciw wobec możliwości wydania koncesji na odkrywkowe wydobywanie kopaliny w miejscowości Suchcice, przyjęli zmiany w tegorocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029, wyrazili także zgodę na zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu.