gallery1

 
 Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą.
Nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego.
Nie cieszy się z niesprawiedliwości
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje (...)
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.
 
1 List do Koryntian 13:4-8
 
 
W dniu wczorajszym w świetlicy wiejskiej w Drużbicach-Kolonii Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki w asyście Przewodniczącej Rady Gminy Drużbice Pani Sylwii Stelmach-Piątkowskiej oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Anity Śmigielskiej w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście wręczył dziesięciu małżeństwom z terenu naszej gminy Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie mogą być odznaczeni małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 
Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne i drobne upominki. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu. Uroczystość uświetnił swoją obecnością i pięknym występem Zespół Ludowy "Ale Babki", za co z góry serdecznie dziękujemy
Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego świętowali:
 
1. Państwo Krystyna i Antoni Sadurscy
2. Państwo Krystyna i Andrzej Sokołowscy
3. Państwo Alicja i Grzegorz Tokarczykowie
4. Państwo Zofia i Stanisław Kosmala
5. Państwo Krystyna i Kazimierz Kostrzewa
6. Państwo Janina i Marek Kucharscy
7. Państwo Barbara i Krzysztof Zawiasa
8. Państwo Krystyna i Władysław Kaszewscy
9. Państwo Maria i Edward Komuńscy
10. Państwo Grażyna i Wojciech Gajdowie
 
W zaszczytnym gronie Dostojnych Jubilatów znalazło się również małżeństwo z 70 letnim stażem pożycia. Państwu Cecylii i Władysławowi Spocińskim Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki oraz Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice Pani Sylwia Stelmach-Piątkowska złożyli serdeczne życzenia oraz przekazali małżeństwu drobny upominek.
 
Wszystkim Państwu życzymy:
 
Wiele radości i pokoju serca, a nade wszystko sił i zdrowia, by przeżywać wspólnie kolejne rocznice. Życzymy Wam miłości, która nigdy nie zgaśnie, wiary i nadziei, które zawsze w Was żyć będą.
b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20221222_cp_cp.png

Podczas spotkania omówiony zostanie zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie i wniosek o płatność. Powiemy jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.

 

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł cie­pła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

 

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:

 • wymianę źródła ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Przypominamy, iż Gmina Drużbice na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Pracownicy urzędu udzielają wsparcia w zakresie: udzielania informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku, przygotowania i przekazywania do WFOŚiGW w Łodzi wniosków o dofinansowanie, pomocy przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Punkt mieści się w pokoju nr 6 na piętrze budynku Urzędu Gminy w Drużbicach i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30, wtorek  7.30 – 17.00.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (44) 631-10-79 wew. 23.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu
i skorzystania z niniejszego programu

 

Informujemy, że Gmina Drużbice rozpoczęła sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego. Sprzedawany węgiel kamienny sortymentu groszek, orzech  pochodzi z kopalń wchodzących w skład Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach.

Cena za jaką Mieszkańcy Gminy Drużbice będą mieli możliwość zakupu węgla wynosi 1 862 zł brutto za tonę.

Kwota ta nie obejmuje kosztu transportu węgla z punktu wydania do gospodarstwa domowego.

Zasady sprzedaży węgla:

 1. Sprzedaż węgla będzie realizowana zgodnie z kolejnością złożonych wniosków. Tempo sprzedaży uzależnione będzie od dostaw kolejnych transz węgla realizowanych przez Polską Grupę Górniczą S.A.
 2. Z osobami,  które złożyły wniosek o preferencyjny zakup węgla, wg kolejności składanych wniosków skontaktuje się telefonicznie upoważniony pracownik Urzędu Gminy, który poinformuje o dostępności wybranego sortymentu węgla oraz o  konieczności dokonania wpłaty. Wpłatę należy dokonać w kasie urzędu w godzinach od 9.00-14.30 w poniedziałek, środę, czwartek, piątek i we wtorek w godzinach od 9.00 do 15.30. Po dokonaniu wpłaty zostaną wydane 2 egz. faktury VAT ( oryginał i kopia) w pokoju nr 2.
 3. Węgiel wydawany będzie w gminnym punkcie wydania zlokalizowanym w miejscowości Wdowin Kolonia 19 u przedsiębiorcy Krzysztofa Olejnika Transport Ciężarowy, w godzinach od 9.00 do 16.00 w dni robocze.
 4. Wydanie węgla nastąpi na podstawie kopii faktury zakupu węgla przekazanej pracownikowi w miejscu wydania i pokwitowaniu odbioru. Pracownik w punkcie wydania dokonuje weryfikacji czy osoba kwitująca odbiór jest nabywcą wskazanym w treści faktury (dlatego prosimy o okazanie stosownego dokumentu potwierdzającego tożsamość).
 5. Odbiór zakupionego węgla przez inną osobę niż wskazana na fakturze jest możliwa na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez nabywcę. Wzór upoważnienia do pobrania w Kasie urzędu oraz w załączniku poniżej.

Załącznik – upoważnienie

Z poważaniem

Tomasz Głowacki

Wójt Gminy Drużbice

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo

domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne paliwa, tj. pelet drzewny, drewno kawałkowe lub innych rodzaj biomasy, gaz, olej.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku elektrycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku. Osoby, które nie podały we wniosku adresu poczty elektronicznej mogą odebrać tę informację osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wnioski o przyznanie dodatku można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, 97-403 Drużbice, jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) na skrzynkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny

Dokumenty do pobrania:

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127)

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Instruktaż jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20221130_solectwo_patok.jpg

14 lipca br. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki podpisał umowę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Jednym z projektów objętych dofinansowaniem było zadanie pn. „Wykonanie boiska do piłki nożnej dla mieszkańców sołectwa Patok”. W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 62 m x 30 m. Zakupiono bramki (2 szt.), piłkochwyty (2 szt.) oraz trawę do zasiania na całej powierzchni nowo utworzonego boiska.

W wyniku realizacji inwestycji powstało miejsce służące mieszkańcom do organizowanie rozgrywek sportowych oraz spotkań kulturalnych sprzyjających integracji
i aktywizacji lokalnej wspólnoty.
Nastąpiła poprawa dostępu do sektora kultury fizycznej
i rekreacji, zwiększenie powszechności i dostępności sportu wśród mieszkańców sołectwa,
jak i całej gminy.

 

Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Kwota dofinansowania wyniosła 11 990,90 zł.