Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo

domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne paliwa, tj. pelet drzewny, drewno kawałkowe lub innych rodzaj biomasy, gaz, olej.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku elektrycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku. Osoby, które nie podały we wniosku adresu poczty elektronicznej mogą odebrać tę informację osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wnioski o przyznanie dodatku można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, 97-403 Drużbice, jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) na skrzynkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny

Dokumenty do pobrania:

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127)

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Instruktaż jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20221130_solectwo_patok.jpg

14 lipca br. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki podpisał umowę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Jednym z projektów objętych dofinansowaniem było zadanie pn. „Wykonanie boiska do piłki nożnej dla mieszkańców sołectwa Patok”. W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 62 m x 30 m. Zakupiono bramki (2 szt.), piłkochwyty (2 szt.) oraz trawę do zasiania na całej powierzchni nowo utworzonego boiska.

W wyniku realizacji inwestycji powstało miejsce służące mieszkańcom do organizowanie rozgrywek sportowych oraz spotkań kulturalnych sprzyjających integracji
i aktywizacji lokalnej wspólnoty.
Nastąpiła poprawa dostępu do sektora kultury fizycznej
i rekreacji, zwiększenie powszechności i dostępności sportu wśród mieszkańców sołectwa,
jak i całej gminy.

 

Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Kwota dofinansowania wyniosła 11 990,90 zł.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20221130_solectwo_brzezie.jpg

14 lipca br. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki podpisał umowę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Jednym z projektów objętych dofinansowaniem było zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu placu rekreacyjnego poprzez zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” dla sołectwa Brzezie. W ramach zadania zakupiono kontener pełniący funkcję świetlicy wiejskiej.

Dzięki realizacji zadania zagospodarowana została przestrzeń publiczna, co wpłynęło bezpośrednio na poprawę bytu mieszkańców, a także wizerunku miejscowości. Z uwagi na fakt, iż na terenie Sołectwa nie było świetlicy wiejskiej ani żadnego innego obiektu, który mógłby taką funkcję pełnić, zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup kontenera okazało się zasadne, w celu zwiększenia integracji mieszkańców. Dzięki projektowi poprawie uległa jakość spędzania wolnego czasu oraz zaspokojono potrzeby społeczne mieszkańców.

 

Całkowity koszt zadania: 28 550,00 zł

Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego wyniosła 12 000,00 zł.

gallery1

Jak co roku w dniu 11 Listopada w Gminie Drużbice odbyły się uroczystości z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed mszą świętą delegacja w składzie : Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki, Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice Sylwia Stelmach - Piątkowska oraz Radny Gminy Drużbice Marcin Okruszek, złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym katastrofę samolotu "Łoś" w m. Patok. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p.w. Św. Rocha, której przewodniczył ks. Proboszcz Paweł Sudowski. Eucharystię koncelebrowali ks. Łukasz Szmit z parafii Św. Ignacego Loyoli w Suchcicach oraz Ks. Adam Stańdo wojewódzki kapelan strażaków, a także proboszcz parafii p.w. Św. Wojciecha w Krzepczowie. Po mszy świętej uczestnicy udali się na cmentarz parafialny w Drużbicach, gdzie ks. Proboszcz Paweł Sudowski poświęcił odrestaurowany Pomnik Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach o wolność ojczyzny, a Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Drużbice Sylwią Stelmach-Piątkowską i Radnymi Gminy złożyli kwiaty na mogile. Następnie w uroczystym pochodzie, przy dźwiękach Orkiestry Dętej Suchcice i Okolice, uczestnicy wydarzenia prowadzeni przez poczty sztandarowe OSP, przeszli na Gminną Halę Sportową. Po uroczystym powitaniu zebranych gości przez Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego mogliśmy wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Ludowego Ale Babki, a także uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Drużbice. Po występach goście mogli spróbować wyśmienitych potraw z gęsiny oraz rogali świętomarcińskich przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z: Ras, Podstoły, Suchcic, Wadlewa, Stefanowa, Chynowa i Zwierzyńca oraz przez Stowarzyszanie Wsi Hucisko i okolice.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20221108_wegiel_wegiel.jpg

Szanowni Mieszkańcy!!!

         Gmina Drużbice przystąpiła do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r., poz. 2236), która weszła w życie dnia 3 listopada 2022 r.  Cena węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 2000 zł brutto za tonę.

Do zakupu węgla kamiennego po w/w cenie uprawniona jest osoba fizyczna, która otrzymała dodatek węglowy, bądź spełnia warunki uprawniające do jego otrzymania.

Ilość węgla kamiennego możliwa do zakupu po cenie preferencyjnej wynosi: 1,5 t do dnia 31.12.2022 r. oraz 1,5 t od dnia 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r .

Zakup następować będzie na podstawie wniosku, którego wzór umieszczony jest na stronie internetowej Gminy Drużbice www.druzbice.pl oraz w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Urzędu  Gminy zlokalizowanym pod adresem Drużbice 77a.   Wniosek składa się w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta bądź przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (zaopatrzony podpisem elektronicznym, potwierdzony profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

Wzór wniosku

Zgodnie z ustawą z dnia 20 września 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), podmioty wrażliwe wykorzystujące niektóre źródła ciepła, mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku.

Dla kogo dodatek?

Uprawnionymi podmiotami są m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, noclegownie, przychodnie, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, jednostki wspierania rodziny, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy) oraz podmioty o których mowa w art. 26 ust. 1-1b, 1d ww. ustawy.

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym:                                                               

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku  z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności statutowej,

2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ile wynosi dodatek dla podmiotów wrażliwych?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadza się na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2019, 2020 i 2021 (wybrane dwa lata). Wysokość dodatku oblicza się zgodnie ze wzorem podanym w art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Do wniosku załącza się dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wysokości dodatku oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotu wrażliwego.

Do kiedy należy składać wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w wersji elektronicznej lub papierowej. W przypadku wniosku w wersji papierowej, wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77a, 97-403 Drużbice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Drużbicach.

Wzór wniosku, instruktaż jak wypełnić wniosek, klauzula RODO i arkusz kalkulacyjny do obliczania dodatku znajdują się poniżej.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Arkusz do obliczania dodatku dla_podmiotu wrażliwego wersja edytowalna

Klauzula informacyjna dotycząca dodatku dla podmiotów wrażliwych