Realizując Uchwałę Nr XLII/294/2010 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Drużbice, informuje o rozpoczęciu ponownych konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

  1. Przedmiot konsultacji:

 

            Program Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 

            rozpoczęcie –  19 października 2022 r.

            zakończenie – 26 października 2022 r.

 

  1. Uczestnicy:

 

1). Organizacje pozarządowe,

2). Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 poz. 1327 ), których określony w statucie obszar działania obejmuje Gminę Drużbice

 

  1. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

 

            Urząd Gminy Drużbice – pracownik ds. promocji, zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi i OSP

 

  1. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

 

            Opinie w sprawie Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego należy składać na formularzu zgłoszenia opinii wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.202.2022 Wójta Gminy Drużbice z dnia 17 października 2022 r. w jeden z przedstawionych sposobów:

 

1). pozostawić w sekretariacie Urzędu Gminy w Drużbicach

2). przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@drużbice.pl

3). przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 7A, 97-403 Drużbice