Logo

GMINA DRUŻBICE jest beneficjentem projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Operatorem projektu jest Fundacja Promocji Gmin Polskich

W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać z bezpłatnych szkoleń w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług z wybranych modułów szkoleniowych:

• „Rodzic w Internecie”

• „Mój biznes w sieci”

• „Moje finanse i transakcje w sieci”

• „Działam w sieciach społecznościowych”

• „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

• „Rolnik w sieci”

• „Kultura w sieci”

Projekt zakłada przeszkolenie 96 osób (8 grup po 12 osób)oraz zakup 12 laptopów. Każdy moduł składa się z 2 spotkań po 8 godzin. Warunkiem zorganizowania grup z danych modułów jest zebranie minimum 12 osób. Jedna osoba, może wziąć udział tylko w jednym module tematycznym!!!

Cel projektu: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego poprzez realizację 8 szkoleń na terenie Gminy Drużbice. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 96 osób, które w wyniku przeprowadzonych szkoleń nabędą umiejętności informacyjno – komunikacyjne, poprawią efektywność oraz jakość życia oraz podniosą umiejętności aktywnego korzystania z usług publicznych w sieci.

Całkowita wartość projektu wynosi: 49 440,00 zł

Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi: 100% wartości projektu

Okres realizacji projektu : 20.03.2019 – 28.02.2020