gallery1

W piątek 28 czerwca 2019 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Drużbice, na której radni po przeanalizowaniu raportu o stanie gminy, udzielili wotum zaufania Wójtowi Gminy Drużbice oraz jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z tytułu wykonania budżetu gminy.

Podkreślić należy, że  od obecnej  kadencji  wszystkie szczeble  samorządu  (organy wykonawcze)  zobowiązane są  przedstawiać  corocznie do  31 maja raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.