Wójt Gminy Drużbice zaprasza osoby zakwalifikowane

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019

po odbiór paczek żywnościowych.

 

Paczki będą wydawane w Świetlicy Wiejskiej we Wdowinie:

 

10 lipca 2020 r. w godzinach 9.30 – 16.30

13 lipca 2020 r. w godzinach 12.00 – 20.00

14 lipca 2020 r. w godzinach 9.30 – 16.30

 

Jednocześnie informuję, że nadal istnieje możliwość zakwalifikowania do Programu i otrzymania skierowania do odbioru żywności.

Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny mieszkające na terenie Gminy Drużbice znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa oraz w szczególności: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 402 zł - w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 056 zł - na osobę w rodzinie.

Aby otrzymać skierowanie należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, tel. 44 631 10 13.

Uwaga!

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid-19, podczas odbioru żywności konieczne jest:

- zakrywanie ust i nosa,

- dezynfekcja rąk przed wejściem lub posiadanie rękawiczek ochronnych,

- zachowanie bezpiecznej odległości między osobami,

nie mniejszej niż 1,5 m,

- powstrzymaniu się od osobistego odbioru paczki, jeżeli występują objawy gorączki, kaszlu, przeziębienia.

Oryginał kurendy do pobrania