Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz podjętą Uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr XIII/101/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, Wójt Gminy Drużbice zawiadamia, że zgodnie z wymienioną uchwałą, począwszy od 1 stycznia 2020 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

16,60 zł miesięcznie

od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość).

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Uchwalenie nowej stawki opłaty za odpady nie zmienia terminu i sposobu płatności tj. w kasie Urzędu Gminy Drużbice lub na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego o/w Bełchatowie na numer:

57 8965 0008 2001 0059 8044 0013

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie do 20 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (np. za miesiąc styczeń do 20-tego lutego itd.).