Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Pełna treść informacji

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny na umowę o pracę

Pełna treść ogłoszenia
Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny

Jeśli jesteś w wieku 18 – 24 lata, nie uczysz się, nie pracujesz i nie uczestniczysz w żadnej formie szkoleń

Zapraszamy do udziału w programie unijnym współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki uzupełnisz lub podniesiesz swoje kwalifikacje.

Pełna treść informacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada, są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program „Aktywny Samorząd”.

Pomocy z PFRON dla osób niepełnosprawnych udzielają przede wszystkim powiaty. Wnioski o dofinansowanie przyjmuje i rozpatruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Można uzyskać dofinansowanie m. in. do:

  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • likwidacji barier: architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, środków higienicznych (przyznawanych osobom niepełnosprawnym na podstawie przepisów NFZ).

Więcej informacji o zadaniach oraz możliwościach programu na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wszelki wnioski oraz druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.pcpr.powiat-belchatowski.pl