Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+

Program realizowany jest w okresie 09.2023-11.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 06-11.2024. 

Cel programu: 

  • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne. 

Zadania i działania realizowane w programie: 

  • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych; 
  • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym; 
  • Przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
  • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne; 
  • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn. 

Grupa docelowa: 

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 poz. 743) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Przewidziane efekty i rezultaty: 

zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej. 

W ramach FEPŻ 2021-2027 w roku kalendarzowym 2024 GOPS Drużbice współpracuje z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana wspiera osoby potrzebujące z województwa łódzkiego, na terenie powiatu bełchatowskiego w gminie Drużbice. 

Dodatkowo GOPS Drużbice wraz z Bankiem Żywności będzie realizował następujące, planowane działania towarzyszące wśród osób potrzebujących, wspierające ich włącznie społeczne: 

  • Cykle edukacyjne tematyczne: edukacji ekonomicznej, żywieniowo-dietetyczne, kulinarne, dotyczące praw konsumenta.
  • Warsztaty edukacyjne z zakresu: niemarnowania żywności, prawidłowej segregacji odpadów, kulinarne, psychodietetyczne, gospodarowanie budżetem domowym.
  • Działania o charakterze włączeniowo-integracyjnym (cykle).
  • Dyżury konsultacyjne.

Więcej informacji o działalnościBanków Żywnościoraz sposobie realizacji programu na stronie internetowej www.fepz.bankizywnosci.ploraz w mediach społecznościowych na//www.facebook.com/share/p/nZjnbr1iRpy97xbS/ 

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy  żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ proszone są o kontakt  z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach zatrudni pracownika socjalnego. Osoby zainteresowane, posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego mogą składać dokumenty rekrutacyjne do dnia 1 lipca 2024 r. do godz. 15.30. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna