Nowelizacją ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, 1967) ustawodawca wprowadził zmiany mające wpływ na ustalanie prawa do tego dodatku.

Zgodnie ze zmienionym art. 2 ust. 1 ustawy prawo do wypłaty dodatku węglowego zostało uzależnione od terminu zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków: dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego główne źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do tej ewidencji do dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z dodanym ust. 3a w art. 2 ustawy  w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Zgodnie z dodanym ust. 3b w art. 2 ustawy w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z dodanym ust. 5a w art. 2 ustawy dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967), tj. gospodarstwom domowym, w których główne źródło ciepła jest zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowanym, innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.

 

Zgodnie ze zmienionym ust. 11 w art. 2 ustawy dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

 

Ponadto poza weryfikacją zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, zgodnie z dodanym ust. 15a w art. 2 ustawy dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego organ bierze pod uwagę w szczególności, tj. nie mniej niż:
1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
b) świadczenia wychowawczego,
c) dodatku osłonowego,
3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

https://druzbice.pl/index.php/dla-mieszkancow/pomoc-spoleczna/2293-informacja-o-dodatku-weglowym

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym