Ważne dla osób ubiegających się o dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, ponieważ jeden dodatek dla gospodarstw domowych lub jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem.

Dodatek wypłaca się bowiem w tym przypadku wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, a pozostałe wnioski złożone na ten sam adres pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Klimatu i Środowiska jeśli gospodarstwo domowe, które złożyło wniosek jako kolejne jest funkcjonalnie wydzielone, stanowi odrębną jednostkę i samodzielnie się ogrzewa, to warunkiem ubiegania się o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych lub dodatku węglowego jest uprzednie wyodrębnienie lokalu lub ustalenie numeru budynku i nadanie mu oddzielnego adresu.

 

Należy jednak pamiętać, że zmiana adresu powoduje konieczność zgłoszenia tej zmiany m.in. do ewidencji mieszkańców Urzędu Gminy – zmiana adresu zameldowania, urzędu skarbowego, banku, ZUS, pracodawcy, urzędu pracy, ubezpieczyciela, w przypadku przedsiębiorców - do CEIDG.

Bliższe informacje na temat warunków uzyskania oddzielnego adresu można uzyskać w Referacie strategii, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych, inwestycji i gospodarki przestrzenneUrzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, pokój nr 6, tel. 44 631 10 78 w. 31