Informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz. 1692). Realizatorem zadania w imieniu Gminy Drużbice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, 97-403 Drużbice. Tel: 044 631 10 13

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec na paliwo stałe wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa  w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022, poz. 438). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

  • Dodatek węglowy wynosi 3000 zł zarówno dla gospodarstwa jednoosobowego jak i wieloosobowego i będzie wypłacany jednorazowo.
  • Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
    1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
    2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe  wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

  • Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zakupiono paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 147).
  • Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać do dnia 30 listopada 2022r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach uprzejmie prosi o dołączanie do wniosku o wypłatę dodatku węglowego wydruku z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, co przyczyni się do sprawniejszego rozpatrzenia wniosku.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach Drużbice 20, 97-403 Drużbice, jak i za pomocą platformy ePUAP  na skrzynkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.

Osoby składające wniosek o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej winny go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dokumenty do pobrania:

Ustawa o Dodatku Węglowym

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy