b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20211018_zlobek_rekrutacja.jpg

Gmina Drużbice

ogłasza rekrutację do projektu

„Aktywny Maluch, Aktywny Rodzic”

1.10.2021 – 30.06.2023


dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Projekt obejmie zapewnienie opieki i zajęć edukacyjno-wychowawczych dla 24 dzieci w wieku
do lat 3 w ramach utworzonego Gminnego Żłobka w Drużbicach.

Wsparcie kierowane jest do 24 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w gm. Drużbice, na obszarze województwa łódzkiego.

Rekrutacja wyłoni  16 osób pracujących i 8 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy lub utrzymaniu zatrudnienia.

O pierwszeństwie do udziału w projekcie decydować będą kryteria tj.: status osoby długotrwale bezrobotnej, wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, za spełnienie których przyznana zostanie premia punktowa. Przy równej liczbie punktów będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Żłobek czynny będzie w godz. 7.00-17.00. Prowadzone będą zajęcia z rytmiki i języka angielskiego,
a dzieci z nieprawidłowościami mowy objęte zostaną terapią logopedyczną.

Do żłobka przyjęte mogą zostać także dzieci poniżej pierwszego roku życia!

Zgłoszenie następuje poprzez złożenie w Biurze Projektu wypełnionego Formularza zgłoszeniowego lub przesłanie go elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w okresie od 18 do 29 października br.

Wzór Formularza zgłoszeniowego dostępny jest w Biurze Projektu lub na stronie www.druzbice.pl,

Udział w projekcie jest bezpłatny (z wyjątkiem opłat za wyżywienie).

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu.

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Klauzula informacyjna

Gmina Drużbice planuje przystąpić do programu grantowego pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 1. nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
  w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Beneficjentami ostatecznymi projektu są uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich.

 

Wnioskodawcą będzie Gmina Drużbice, zaś Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

 • oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Drużbice,
 • zgody na przetwarzanie danych,
 • informacji o sprzęcie i usługach.

Oświadczenie złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostanie zweryfikowane w zakresie jego poprawności. W szczególności, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie tj.

 • czy dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
 • czy dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
  i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR;
 • dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W celu poprawnej weryfikacji należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia
w danym PPGR.

Szczegółowe informację dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Drużbicach (pokój nr 6).

 

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie dla rodzica-opiekuna

2. Oświadcenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4. Informacja o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia Internetu

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20211001_szczepienie_szczepienie.jpg

Urząd Wojewódzki w Łodzi informuje, iż w związku ze stosunkowo niskim poziomem zaszczepienia mieszkańców powiatu bełchatowskiego, od dnia 22 września 2021 r. na  placu targowym przy ul. Głównej w Kleszczowie rozpoczął działalność mobilny kontenerowy punkt szczepień przeciw Covid-19. Punkt czynny jest w następujące dni tygodnia:

-   poniedziałek 09:00 - 14:00,
-    środa 14:00 - 19:00,
-    piątek 14:00 - 19:00,

-    sobota 09:00 - 14:00.

Szczepienia w mobilnym punkcie szczepień przeciw Covid-19 nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Punkt wyposażony jest w szczepionki producentów Pfizer oraz Johnson&Johnson, tak aby zaszczepić mogły się również osoby poniżej 18. roku życia, a także osoby uprawnione do przyjęcia trzeciej dawki.

 

gallery1

Dzień 18 września 2021 zapisał się jako ważna data na kartach historii gminy Drużbice. Tego dnia na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodów pożarniczych. Nowe samochody otrzymali: OSP Bukowie Górne, OSP Drużbice (2 pojazdy), OSP Podstoła, OSP Rasy, OSP Rożniatowice oraz OSP Suchcice. Po powitaniu zaproszonych gości przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Drużbicach dh Macieja Olejnika, odbyła się polowa msza święta prowadzona przez kapelana ks. Adama Stańdo. Podczas mszy świętej wszystkie pojazdy zostały poświęcone. Poświęcona została również sala przy OSP Drużbice, która została przekazana do użytkowania. Kolejno nastąpiła część oficjalna, na której wyróżnieni druhowie otrzymali odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa. Przedstawiciele jednostek otrzymali również akty przekazania w użytkowanie wozów dla skutecznej i sprawnej ochrony przeciwpożarowej. Wszyscy zaproszeni goście gratulowali włodarzom gminy tak udanych przedsięwzięć w zakresie doposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki w swoim przemówieniu podkreślił, że spełniło się jedno z jego postanowień, aby wszystkie jednostki OSP były wyposażone w pojazdy specjalne oraz życzył wszystkim druhnom i druhom dużo zdrowia, pomyślności oraz motywacji do dalszej pracy i działania na rzecz lokalnej społeczności. Na zakończenie sobotnich uroczystości pojazdy wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych biorących udział w wydarzeniu, wykonały honorowy przejazd, aby wszyscy jego uczestnicy mogli obejrzeć wozy pożarnicze w pełnej okazałości.

gallery1

Gminne Dożynki 2021, które odbyły się 22 sierpnia, były wielkim świętem drużbickich rolników. Święto Plonów to czas, kiedy składane są podziękowania za ciężką pracę jaką przez cały rok wykonują rolnicy. Obchody dożynek rozpoczęły się od korowodu, który przeszedł przez pięknieudekorowane przez mieszkańców Hucisko. Barwny korowód prowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Suchcice i okolice”. O godz. 14.00 rozpoczęła się dziękczynna msza polowa odprawiona w intencji rolników i ich rodzin. Przewodniczył jej ks. Łukasz Szmit – Proboszcz Parafii św. Ignacego Loyoli w Suchcicach. Na zakończenie liturgii poświęcone zostały wieńce dożynkowe.

 

Część oficjalną, swoim wystąpieniem, rozpoczęli Gospodarze Dożynek - Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki oraz Przewodnicząca Rady Gminy Sylwia Stelmach-Piątkowska, którzy w dalszej części uroczystości, wspólnie ze starostami Panią Agnieszką Kokosą i Panem Adamem Kowalskim, odebrali dożynkowe wieńce – tzw. plony – symbole tegorocznych zbiorów. Przepiękne wieńce i kosze z darami przygotowało 9 sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich z: Huciska, Chynowa, Drużbic, Kącika, Podstoły, Stefanowa, Wadlewa, Wdowina i Wdowina Kolonii oraz Zwierzyńca. O tło muzyczne podczas obrzędu przekazywania wieńców zadbał zespół Ale Babki. Następnie, starości dożynkowi Pani Agnieszka i Pan Adam przekazali bochen chleba i kwiaty włodarzom gminy. Ten piękny obrzęd to symbol pomyślnie zakończonych zbiorów.

 

Kolejnym punktem uroczystości było wyróżnienie rolników wskazanych przez sołtysów. Pamiątkowe dyplomy za wzorowe prowadzenie gospodarstw otrzymali: Dorota i Andrzej Gajda (sołectwo Brzezie), Dawid Ciupa (Bukowie Dolne), Ewelina i Dariusz Świerczyńscy (Chynów), Elżbieta i Mirosław Michalak, Jarosław Stefaniak (Gręboszów), Robert Grzejdziak (Hucisko), Piotr Kaszewski (Kącik), Marcin Kołodziej, Antoni Kołodziej (Kobyłki), Mariusz Książczyk, Jan Migdał (Nowa Wieś), Witold Granecki, Rafał Oset, Tomasz Szczepański, Robert Gajda (Rawicz), Aleksandra i Sławomir Grabowscy (Skrajne), Beata i Paweł Olejnik, Agnieszka i Tomasz Madejak (Stefanów), Jarosław Dobiech, Kamil Pietras (Suchcice),Piotr Robak, Teresa i Rafał Olkusz (Podstoła), Leszek Stefaniak, Anna Kociołek (Wadlew), Marcin Cieślak, Dariusz Woźniak (Wdowin Kolonia), Karolina i Krzysztof Stępień, Robert Chudzik (Wdowin). Za wspaniałą promocję Gminy Drużbice, nieustanny rozwój oraz innowacyjność w prowadzeniu swojej działalności, wyróżnienie od Wójta odebrali także Państwo Anna i Zbigniew Wojtasikowie oraz Maciej Dobiech reprezentujący Przedsiębiorstwo Agrex. Nagrodę oraz podziękowanie za promocję gminy Drużbice na wojewódzkim konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów” otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Zwierzyńcu.

 

Już jak co roku, podczas uroczystości, Wójt Gminy Drużbice, Przewodnicząca Rady Gminy oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Pan Jarosław Śmigielski wręczyli stypendia edukacyjne dla uzdolnionych uczniów, które otrzymali: Amelia Rózga, Gabriela Radomiak, Zofia Radomiak, Szymon Kulik, Lena Kędzierska, Natalia Pabian, Kinga Staszek, Karol Miłkowski, Natalia Dymek, Marta Piestrzyńska, Karina Lubońska. Wyróżnienie otrzymała również Aleksandra Łuczyńska, która promuję gminę Drużbice na konkursach rangi powiatowej, wojewódzkiej a nawet ogólnopolskiej. Po wręczeniu podziękowań i listów gratulacyjnych dla rodziców uzdolnionych uczniów nastąpił obrzęd częstowania gości chlebem i miodem, a po nim przekazanie sierpa gospodarzom przyszłorocznych dożynek – sołectwu Chynów.

 

Po części oficjalnej swoje stoiska otworzyły Koła Gospodyń Wiejskich z: Chynowa, Podstoły, Rożniatowic, Suchcic, Stefanowa, Wadlewa i Zwierzyńca. Swoje kulinarne zdolności na stole degustacyjnym pokazali również organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hucisko i Okolice. Pięknie udekorowane i suto zastawione stoły cieszyły się ogromnym zainteresowaniem gości, a wyśmienite potrawy znikały w mgnieniu oka. Goście mogli odwiedzić także stoiska przygotowane przez sponsorów, dowiedzieć się informacji na temat programu „Czyste Powietrze”, a nawet dokonać spisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Wiele atrakcji czekało również na najmłodszych uczestników dożynkowej zabawy.

 

Część artystyczną na scenie rozpoczęły nasze lokalne zespoły: Ale Babki oraz Orkiestra „Suchcice i okolice”. Następnie na scenie pojawiła się gwiazda muzyki disco polo – zespół Extazy. Kolejno w Hucisku zagrał zespół FolkBoys oraz gwiazda muzyki dance – Zespół Mega Dance. Jako gwiazda wieczoru, wystąpił zespół biesiadno-folkowy KOLIBEER. Kończąc Święto Plonów wszyscy zebrani tańczyli i bawili się na dyskotece pod chmurką.

 

Szczególne podziękowania należą się gospodarzom tegorocznych dożynek sołtysowi i mieszkańcom wsi Hucisko, którzy tak licznie zaangażowali się w przygotowanie miejscowości na gminną uroczystość.

 

Wielkie podziękowania kierujemy również do wszystkich sponsorów - również tych anonimowych - bez których tegoroczne Dożynki Gminne nie mogłyby się odbyć. A w tym roku sponsorami byli:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, GPR Suflidowo, Bank Spółdzielczy w Bełchatowie, Firma Handlowo – Usługowa „Emi”, EKO CENTRUM, Janusz Stus – Sprzedaż Kruszywa, Centrum Ogrodnicze Katarzynka, Delikatesy Nasz Sklep Premium – Joanna i Konrad Grudzińscy, Firma Slogger, Stacja benzynowa „Moya”, Zakład Mechaniki Pojazdowej Rafał Sobaniec, Katarzyna i Bogdan Łuczyńscy.

 

Wszystkim mieszkańcom Gminy Drużbice i gościom dziękujemy za tak liczny udział w tegorocznych dożynkach i wspaniałą zabawę i zapraszamy za rok do Chynowa.