Każda pełnoletnia osoba, która nie chce, aby ktoś wykorzystał Jej nr PESEL, może go zastrzec.

    Można tego dokonać na dwa sposoby:

- przez Internet na stronie www.gov.pl (trzeba posiadać profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód) lub w aplikacji mObywatel;

- osobiście w dowolnym Urzędzie Gminy, składając odpowiedni wniosek.

     Wnioski są dostępne na stronie naszej gminy w zakładce „Formularze do pobrania - ewidencja ludności”, jednakże taki wniosek, już wypełniony, może być również wydrukowany z systemu,  w momencie zgłoszenia się do Urzędu.

     W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie można samemu złożyć wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL (w przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody), można to zrobić przez pełnomocnika. Pełnomocnik musi posiadać pisemne pełnomocnictwo  szczególne do dokonania tej czynności w naszym imieniu.                                                         

     W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych, albo posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek może złożyć opiekun prawny, bądź kurator, przedkładając w Urzędzie stosowne orzeczenie sądowe, potwierdzające wyznaczenie go opiekunem lub kuratorem.

     Jeżeli zgłoszona zostanie utrata dowodu osobistego lub podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych, nr PESEL zostanie automatycznie zastrzeżony.

     Zastrzeżenie nr PESEL można w każdej chwili cofnąć, w taki sam sposób jak się zastrzega, poprzez złożenie wniosku.

     Po dokonaniu czynności zastrzeżenia/cofnięcia zastrzeżenia nr PESEL, zostanie wydane przez urzędnika potwierdzenie dokonania danej czynności.

    Liczba zastrzeżeń nie jest limitowana, w dowolnym czasie można zastrzec i cofnąć zastrzeżenie  nr PESEL.

    Usługa ta jest bezpłatna, chyba że wniosek składa pełnomocnik, który nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, czy rodzeństwem w stosunku do osoby, która udzieliła pełnomocnictwa, wówczas opłata wynosi 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

    Obowiązek weryfikacji/sprawdzenia zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu, czy umów notarialnych, wejdzie w życie 1 czerwca 2024r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
  2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia nr PESEL.